字母X開頭的成語大全

拼音xi開頭的成語大全

徙薪曲突xǐ xīn qǔ tū 習焉弗察xí yān fú chá 細雨和風xì yǔ hé fēng 析辨詭詞xī biàn guǐ cí 析辨詭辭xī biàn guǐ cí 席不暇溫xí bù xiá wēn 喜不自禁xǐ bù zì jīn 喜不自勝xǐ bù zì shèng 西窗翦燭xī chuāng jiǎn zhú 襲蹈前人xí dǎo qián rén 席地幕天xí dì mù tiān 戲蝶游蜂xì dié yóu fēng 習而不察xí ér bù chá 洗耳拱聽xǐ ěr gǒng tīng 西方凈國xī fāng jìng guó 西方浄國xī fāng jìng guó 西方浄土xī fāng jìng tǔ 習非成是xí fēi chéng shì 習非成俗xí fēi chéng sú 習非勝是xí fēi shèng shì 惜分陰xī fēn yīn 系風捕景xì fēng bǔ jǐng 系風捕影xì fēng bǔ yǐng 析肝吐膽xī gān tǔ dǎn 喜功好大xǐ gōng hào dà 洗垢匿瑕xǐ gòu nì xiá 洗垢求瑕xǐ gòu qiú xiá 洗垢索瘢xǐ gòu suǒ bān 習故安常xí gù ān cháng 襲故蹈常xí gù dǎo cháng 襲故守常xí gù shǒu cháng 更多>

拼音xia開頭的成語大全

瞎燈黑火xiā dēng hēi huǒ 下筆成文xià bǐ chéng wén 瑕不掩玉xiá bù yǎn yù 下阪走丸xià bǎn zǒu wán 下筆成篇xià bǐ chéng piān 下筆如神xià bǐ rú shén 下筆如有神xià bǐ rú yǒu shén 下不了臺xià bù liǎo tái 瑕不揜瑜xiá bù yǎn yú 下車之始xià chē zhī shǐ 夏蟲不可言冰xià chóng bù kě yán bīng 夏蟲不可語冰xià chóng bù kě yǔ bīng 夏蟲不可語寒xià chóng bù kě yǔ hán 夏蟲疑冰xià chóng yí bīng 瞎燈滅火xiā dēng miè huǒ 遐爾聞名xiá ěr wén míng 遐邇聞名xiá ěr wén míng 遐邇著聞xiá ěr zhuó wén 遐方絶壤xiá fāng jué rǎng 遐方絕壤xiá fāng jué rǎng 遐方絕域xiá fāng jué yù 遐方絶域xiá fāng jué yù 匣劍何時躍xiá jiàn hé shí yuè 下井投石xià jǐng tóu shí 霞舉飛升xiá jǔ fēi shēng 下里巴音xià lǐ bā yīn 狹路相逢xiá lù xiāng féng 下氣怡色xià qì yí sè 下氣怡聲xià qì yí shēng 霞思天想xiá sī tiān xiǎng 下榻留賓xià tà liú bīn 更多>

拼音xian開頭的成語大全

嫌長道短xián cháng dào duǎn 顯祖榮宗xiǎn zǔ róng zōng 纖毫不爽xiān háo bù shuǎng 先號后笑xiān hào hòu xiào 仙姿佚貌xiān zī yì mào 仙風道氣xiān fēng dào qì 現時報xiàn shí bào 弦外之響xián wài zhī xiǎng 弦外之意xián wài zhī yì 險陂傾側xiǎn bēi qīng cè 銜悲蓄恨xián bēi xù hèn 先辨淄澠xiān biàn zī miǎn 閑不容緩xián bù róng huǎn 閑不容礪xián bù róng lì 閑不容縷xián bù róng lǚ 閑不容瞚xián bù róng shùn 仙才鬼才xiān cái guǐ cái 鮮車健馬xiān chē jiàn mǎ 鮮車怒馬xiān chē nù mǎ 獻酬交錯xiàn chóu jiāo cuò 線斷風箏xiàn duàn fēng zhēng 先斷后聞xiān duàn hòu wén 仙凡路隔xiān fán lù gé 閑非閑是xián fēi xián shì 仙風道格xiān fēng dào gé 弦歌之音xián gē zhī yīn 鮮規之獸xiān guī zhī shòu 嫌好道惡xián hǎo dào è 嫌好道歉xián hǎo dào qiàn 閑話休題,書歸正傳xián huà xiū tí,shū guī zhèng zhuàn 閑話休提,書歸正傳xián huà xiū tí,shū guī zhèng zhuàn 更多>

拼音xiang開頭的成語大全

響徹云際xiǎng chè yún jì 響徹云表xiǎng chè yún biǎo 相門出相xiàng mén chū xiàng 相機而動xiàng jī ér dòng 相沿成習xiāng yán chéng xí 相提而論xiāng tí ér lùn 相視失色xiāng shì shī sè 向壁虛構xiàng bì xū gòu 鄉壁虛造xiāng bì xū zào 香車寶馬xiāng chē bǎo mǎ 響徹云宵xiǎng chè yún xiāo 相待如賓xiāng dài rú bīn 想當然耳xiǎng dāng rán ěr 相得益章xiāng dé yì zhāng 相對如賓xiāng duì rú bīn 相反相成xiāng fǎn xiāng chéng 想方設計xiǎng fāng shè jì 相逢恨晚xiāng féng hèn wǎn 向風靡然xiàng fēng mǐ rán 相風使帆xiāng fēng shǐ fān 相逢狹路xiāng féng xiá lù 相輔而行xiāng fǔ ér xíng 香喉玉口xiāng hóu yù kǒu 香火姻緣xiāng huǒ yīn yuán 相激相蕩xiāng jī xiāng dàng 相機行事xiāng jī xíng shì 香肌玉體xiāng jī yù tǐ 相煎太急xiāng jiān tài jí 相克相濟xiāng kè xiāng jì 相類相從xiāng lèi xiāng cóng 翔鸞舞鳳xiáng luán wǔ fèng 更多>

拼音xiao開頭的成語大全

笑面虎xiào miàn hǔ 小異大同xiǎo yì dà tóng 嘯傲風月xiào ào fēng yuè 嘯傲林泉xiào ào lín quán 消愁釋悶xiāo chóu shì mèn 小丑跳梁xiǎo chǒu tiào liáng 笑處藏刀xiào chǔ cáng dāo 小蔥拌豆腐xiǎo cōng bàn dòu fǔ 小道大成xiǎo dào dà chéng 校短推長xiào duǎn tuī cháng 小兒破賊xiǎo ér pò zéi 宵分廢寢xiāo fēn fèi qǐn 蕭斧之誅xiāo fǔ zhī zhū 宵旰攻苦xiāo gàn gōng kǔ 宵旰焦勞xiāo gàn jiāo láo 宵旰憂勞xiāo gàn yōu láo 削觚為圓xiāo gū wéi yuán 銷毀骨立xiāo huǐ gǔ lì 淆惑視聽xiáo huò shì tīng 消極應付xiāo jí yīng fù 小康人家xiǎo kāng rén jiā 小里小氣xiǎo lǐ xiǎo qì 小廉大法xiǎo lián dà fǎ 嘯侶命儔xiāo lǚ mìng chóu 淆亂是非xiáo luàn shì fēi 笑貌聲音xiào mào shēng yīn 小器易盈xiǎo qì yì yíng 蕭墻禍起xiāo qiáng huò qǐ 宵寢晨興xiāo qǐn chén xīng 小屈大申xiǎo qū dà shēn 蕭然物外xiāo rán wù wài 更多>

拼音xie開頭的成語大全

邪不敵正xié bù dí zhèng 邪不伐正xié bù fá zhèng 邪不犯正xié bù fàn zhèng 邪不干正xié bù gān zhèng 邪不勝正xié bù shèng zhèng 櫜弓戢矢xié gōng jí shǐ 鞋弓襪淺xié gōng wà qiǎn 鞋弓襪小xié gōng wà xiǎo 鞋弓襪小xié gōng wà xiǎo 謝館秦樓xiè guǎn qín lóu 邂逅相逢xiè hòu xiāng féng 脅肩低首xié jiān dī shǒu 脅肩絫足xié jiān lèi zú 寫經換鵝xiě jīng huàn é 攜老扶弱xié lǎo fú ruò 協力齊心xié lì qí xīn 協力同心xié lì tóng xīn 燮理陰陽xiè lǐ yīn yáng 泄漏天機xiè lòu tiān jī 邪門歪道xié mén wāi dào 邪魔怪道xié mó guài dào 邪魔歪道xié mó wāi dào 邪魔外祟xié mó wài suì 歇斯底里xiē sī dǐ lǐ 挾泰山以超北海xié tài shān yǐ chāo běi hǎi 挾天子而令諸侯xié tiān zǐ ér lìng zhū hóu 挾天子令諸侯xié tiān zǐ lìng zhū hóu 挾天子以征四方xié tiān zǐ yǐ zhēng sì fāng 協心戮力xié xīn lù lì 協心同力xié xīn tóng lì 攜幼扶老xié yòu fú lǎo 更多>

拼音xin開頭的成語大全

信口開合xìn kǒu kāi hé 心腹重患xīn fù zhòng huàn 心殞膽落xīn yǔn dǎn luò 心地正直xīn dì zhèng zhí 心馳魏闕xīn chí wèi què 心狠手毒xīn hěn shǒu dú 心平氣定xīn píng qì dìng 心如金石xīn rú jīn shí 心如木石xīn rú mù shí 心謗腹非xīn bàng fù fēi 心病還須心上醫xīn bìng hái xū xīn shàng yī 心病還用心藥醫xīn bìng hái yòng xīn yào yī 心不兩用xīn bù liǎng yòng 心不應口xīn bù yīng kǒu 心不由意xīn bù yóu yì 心不由主xīn bù yóu zhǔ 心弛神往xīn chí shén wǎng 新愁舊恨xīn chóu jiù hèn 心慈面軟xīn cí miàn ruǎn 心粗膽大xīn cū dǎn dà 心粗氣浮xīn cū qì fú 心存高官,志在巨富xīn cún gāo guān,zhì zài jù fù 心膽俱裂xīn dǎn jù liè 心膽俱碎xīn dǎn jù suì 心蕩神搖xīn dàng shén yáo 心蕩神怡xīn dàng shēn yí 信而有證xìn ér yǒu zhèng 釁發蕭墻xìn fā xiāo qiáng 心煩慮亂xīn fán lǜ luàn 心煩意冗xīn fán yì rǒng 心腹大患xīn fù dà huàn 更多>

拼音xing開頭的成語大全

性命關天xìng mìng guān tiān 形槁心灰xíng gǎo xīn huī 形孤影寡xíng gū yǐng guǎ 星前月下xīng qián yuè xià 興家立業xīng jiā lì yè 腥風醎雨xīng fēng xián yǔ 星馳電掣xīng chí diàn chè 行師動眾xíng shī dòng zhòng 行間字里xíng jiān zì lǐ 行步如飛xíng bù rú fēi 興妖作孽xīng yāo zuò niè 星奔川鶩xīng bēn chuān wù 星奔川騖xīng bēn chuān wù 興兵動眾xīng bīng dòng zhòng 興波作浪xīng bō zuò làng 行不愧影,寢不愧衾xíng bù kuì yǐng,qǐn bù kuì qīn 行不勝衣xíng bù shèng yī 行不由西州路xíng bù yóu xī zhōu lù 行不踰方xíng bù yú fāng 行藏用舍xíng cáng yòng shè 興丞相嘆xīng chéng xiàng tàn 星馳電發xīng chí diàn fā 星馳電走xīng chí diàn zǒu 形單影雙xíng dān yǐng shuāng 腥德發聞xīng dé fā wén 行動坐臥xíng dòng zuò wò 行而世為天下法xíng ér shì wèi tiān xià fǎ 興廢繼絕xīng fèi jì jué 腥風血雨xīng fēng xuè yǔ 興高彩烈xìng gāo cǎi liè 形孤影只xíng gū yǐng zhī 更多>

拼音xiong開頭的成語大全

雄辯高談xióng biàn gāo tán 雄辯強據xióng biàn qiáng jù 雄才蓋世xióng cái gài shì 兇殘成性xiōng cán chéng xìng 胸喘膚汗xiōng chuǎn fū hàn 雄辭閎辯xióng cí hóng biàn 兄弟孔懷xiōng dì kǒng huái 兄弟手足xiōng dì shǒu zú 兄弟鬩墻,外御其侮xiōng dì xì qiáng,wài yù qí wǔ 熊虎之士xióng hǔ zhī shì 胸懷磊落xiōng huái lěi luò 胸懷坦白xiōng huái tǎn bái 胸懷祖國,放眼世界xiōng huái zǔ guó,fàng yǎn shì jiè 熊經鳥申xióng jīng niǎo shēn 熊經鳥曳xióng jīng niǎo yè 熊經鳥引xióng jīng niǎo yǐn 雄赳赳,氣昂昂xióng jiū jiū,qì áng áng 熊羆百萬xióng pí bǎi wàn 熊羆葉夢xióng pí xié mèng 兇豎得志xiōng shù dé zhì 熊韜豹略xióng tāo bào lüè 胸無成算xiōng wú chéng suàn 雄心勃勃xióng xīn bó bó 熊腰虎背xióng yāo hǔ bèi 洶涌淜湃xiōng yǒng péng pài 洶涌彭湃xiōng yǒng péng pài 胸有成略xiōng yǒu chéng lüè 胸有成算xiōng yǒu chéng suàn 胸有鱗甲xiōng yǒu lín jiǎ 胸有邱壑xiōng yǒu qiū hè 胸中甲兵xiōng zhōng jiǎ bīng 更多>

拼音xiu開頭的成語大全

休牛歸馬xiū niú guī mǎ 休兵罷戰xiū bīng bà zhàn 秀才不出門,而知天下事xiù cái bù chū mén,ér zhī tiān xià shì 秀才不出門,能知天下事xiù cái bù chū mén,néng zhī tiān xià shì 秀才不出門,全知天下事xiù cái bù chū mén,quán zhī tiān xià shì 秀才人情半張紙xiù cái rén qíng bàn zhāng zhǐ 脩辭立誠xiū cí lì chéng 修辭立其誠xiū cí lì qí chéng 修德慎罰xiū dé shèn fá 臭腐化神奇xiù fǔ huà shén qí 修好結成xiū hǎo jié chéng 羞花閉月xiū huā bì yuè 朽棘不彫xiǔ jí bù diāo 朽棘不雕xiǔ jí bù diāo 修舊起廢xiū jiù qǐ fèi 繡口錦心xiù kǒu jǐn xīn 羞愧滿面xiū kuì mǎn miàn 袖里藏刀xiù lǐ cáng dāo 朽木不雕xiǔ mù bù diāo 朽木糞墻xiǔ mù fèn qiáng 朽木難彫xiǔ mù nán diāo 朽木生花xiǔ mù shēng huā 朽木之才xiǔ mù zhī cái 羞惱成怒xiū nǎo chéng nù 休牛散馬xiū niú sàn mǎ 秀色堪餐xiù sè kān cān 修身齊家治國平天下xiū shēn qí jiā zhì guó píng tiān xià 袖手傍觀xiù shǒu bàng guān 宿水餐風xiǔ shuǐ cān fēng 宿水飡風xiǔ shuǐ cān fēng 秀水明山xiù shuǐ míng shān 更多>

拼音xu開頭的成語大全

虛廢詞說xū fèi cí shuō 虛而不淈xū ér bù gǔ 續鳧斷鶴xù fú duàn hè 恤孤念寡xù gū niàn guǎ 恤孤念苦xù gū niàn kǔ 絮果蘭因xù guǒ lán yīn 盱衡大局xū héng dà jú 虛幻無實xū huàn wú shí 許結朱陳xǔ jié zhū chén 恤近忽遠xù jìn hū yuǎn 蓄精養鋭xù jīng yǎng ruì 蓄精養銳xù jīng yǎng ruì 恤老憐貧xù lǎo lián pín 須眉巾幗xū méi jīn guó 虛美熏心xū měi xūn xīn 勖勉有加xù miǎn yǒu jiā 訏謨定命xū mó dìng mìng 徐娘半老,風韻猶存xú niáng bàn lǎo,fēng yùn yóu cún 須髯如戟xū rán rú jǐ 旭日初升xù rì chū shēng 蓄銳養威xù ruì yǎng wēi 虛聲恫嚇xū shēng dòng xià 虛室上白xū shì shàng bái 虛實失度xū shí shī dù 虛受益,滿招損xū shòu yì,mǎn zhāo sǔn 虛庭一步xū tíng yī bù 虛為委蛇xū wèi wēi yí 虛位以待xū wèi yǐ dài 虛文縟節xū wén rù jié 虛文縟禮xū wén rù lǐ 虛無縹渺xū wú piāo miǎo 更多>

拼音xuan開頭的成語大全

揎拳舞袖xuān quán wǔ xiù 軒昂氣宇xuān áng qì yǔ 選兵秣馬xuǎn bīng mò mǎ 懸兵束馬xuán bīng shù mǎ 衒才揚己xuàn cái yáng jǐ 萱草忘憂xuān cǎo wàng yōu 懸腸掛肚xuán cháng guà dù 軒裳華胄xuān cháng huá zhòu 懸車束馬xuán chē shù mǎ 懸車之歲xuán chē zhī suì 懸燈結彩xuán dēng jié cǎi 軒蓋如云xuān gài rú yún 旋干轉坤xuán gān zhuǎn kūn 懸河瀉火xuán hé xiè huǒ 懸河瀉水xuán hé xiè shuǐ 懸河注水xuán hé zhù shuǐ 玄妙入神xuán miào rù shén 眩目驚心xuàn mù jīng xīn 懸牛頭,賣馬脯xuán niú tóu,mài mǎ fù 旋乾轉坤xuán qián zhuǎn kūn 揎拳攏袖xuān quán lǒng xiù 揎拳擄袖xuān quán lǔ xiù 揎拳裸臂xuān quán luǒ bì 揎拳裸手xuān quán luǒ shǒu 揎拳攞袖xuān quán luó xiù 揎拳裸袖xuān quán luǒ xiù 揎拳捰袖xuān quán wǒ xiù 選色征歌xuǎn sè zhēng gē 懸鞀建鐸xuán táo jiàn duó 懸頭刺股xuán tóu cì gǔ 選舞征歌xuǎn wǔ zhēng gē 更多>

拼音xue開頭的成語大全

血肉相聯xuè ròu xiāng lián 血海冤仇xuè hǎi yuān chóu 雪案螢窗xuě àn yíng chuāng 雪案螢燈xuě àn yíng dēng 雪鬢霜毛xuě bìn shuāng máo 學步邯鄲xué bù hán dān 削草除根xuē cǎo chú gēn 學成文武藝,貨與帝王家xué chéng wén wǔ yì,huò yǔ dì wáng jiā 學成文武藝,貨于帝王家xué chéng wén wǔ yì,huò yú dì wáng jiā 雪恥報仇xuě chǐ bào chóu 雪窗螢幾xuě chuāng yíng jǐ 學而不思則罔xué ér bù sī zé wǎng 學而不厭,誨人不倦xué ér bù yàn,huì rén bù juàn 學而后知不足xué ér hòu zhī bù zú 謔而虐xuè ér nüè 學非所用,用非所學xué fēi suǒ yòng,yòng fēi suǒ xué 雪海冰山xuě hǎi bīng shān 血海尸山xuè hǎi shī shān 雪恨消災xuě hèn xiāo zāi 雪鴻指爪xuě hóng zhǐ zhǎo 血化為碧xuè huà wéi bì 學際天人xué jì tiān rén 削尖腦袋xuē jiān nǎo dài 雪窖冰天xuě jiào bīng tiān 謔浪笑敖xuè làng xiào áo 雪里送炭xuě lǐ sòng tàn 血流成渠xuè liú chéng qú 血流沒足xuè liú mò zú 血流漂鹵xuè liú piāo lǔ 雪泥鴻跡xuě ní hóng jì 血氣方盛xuè qì fāng shèng 更多>

拼音xun開頭的成語大全

熏蕕同器xún yóu tóng qì 徇私作弊xùn sī zuò bì 循常習故xún cháng xí gù 尋短見xún duǎn jiàn 尋風捉影xún fēng zhuō yǐng 尋根拔樹xún gēn bá shù 尋根究底xún gēn jiū dǐ 詢根問底xún gēn wèn dǐ 尋根問底xún gēn wèn dǐ 尋根追底xún gēn zhuī dǐ 徇公忘己xùn gōng wàng jǐ 循規矩蹈xún guī jǔ dǎo 循規遵矩xún guī zūn jǔ 徇國忘己xùn guó wàng jǐ 徇國忘家xùn guó wàng jiā 徇國忘身xùn guó wàng shēn 尋壑經丘xún hè jīng qiū 尋花覓柳xún huā mì liǔ 荀令衣香xún líng yī xiāng 循名督實xún míng dū shí 循名核實xún míng hé shí 循名覈實xún míng hé shí 循名考實xún míng kǎo shí 循名課實xún míng kè shí 詢謀咨度xún móu zī dù 徇情枉法xùn qíng wǎng fǎ 尋事生非xún shì shēng fēi 徇私廢公xùn sī fèi gōng 徇私偏向xùn sī piān xiàng 薰天赫地xūn tiān hè dì 循涂守轍xún tú shǒu zhé 更多>

按拼音查成語

ABCDEFGHJKLMNOPQRSTWXYZ
©2022 小娃子  版權所有  小娃子 育兒生活實用查詢工具
两个人免费观看日本的完整版_最近更新中文字幕下载_欧美一级特黄AAA片免费_两个人看的www免费