字母S開頭的成語大全

拼音sa開頭的成語大全

撒癡撒嬌sā chī sā jiāo 撒村罵街sā cūn mà jiē 撒酒瘋兒sā jiǔ fēng ér 撒開鴨子sā kāi yā zǐ 撒科打諢sā kē dǎ hùn 灑灑瀟瀟sǎ sǎ xiāo xiāo 灑掃應對進退sǎ sǎo yīng duì jìn tuì 颯爽英姿sà shuǎng yīng zī 撒村發野sā cūn fā yě 撒豆成兵sǎ dòu chéng bīng 撒嬌賣俏sā jiāo mài qiào 撒嬌撒癡sā jiāo sā chī 撒嬌使性sā jiāo shǐ xìng 撒賴放潑sā lài fàng pō 灑淚而別sǎ lèi ér bié 撒潑打滾sā pō dǎ gǔn 撒潑放刁sā pō fàng diāo 撒潑行兇sā pō xíng xiōng 撒騷放屁sā sāo fàng pì 灑掃應對sǎ sǎo yìng duì 灑灑洋洋sǎ sǎ yáng yáng 撒手長逝sā shǒu cháng shì 撒手塵寰sā shǒu chén huán 撒手锏sā shǒu jiǎn 撒手人寰sā shǒu rén huán 撒水拿魚sā shuǐ ná yú 灑心更始sǎ xīn gèng shǐ 灑釅春濃sǎ yàn chūn nóng 撒丫子sā yā zǐ 撒詐搗虛sā zhà dǎo xū 更多>

拼音sai開頭的成語大全

塞北江南sāi běi jiāng nán 塞耳盜鐘sāi ěr dào zhōng 塞耳偷鈴sāi ěr tōu líng 塞狗洞sāi gǒu dòng 塞翁得馬sài wēng dé mǎ 塞翁之馬sài wēng zhī mǎ 塞井焚舍sāi jǐng fén shě 塞井夷灶sāi jǐng yí zào 塞上江南sāi shàng jiāng nán 塞翁失馬sài wēng shī mǎ 塞翁失馬,安知非福sài wēng shī mǎ,ān zhī fēi fú 塞翁失馬,焉知非福sài wēng shī mǎ,yān zhī fēi fú 賽雪欺霜sài xuě qī shuāng 更多>

拼音san開頭的成語大全

散馬休牛sàn mǎ xiū niú 三星在天sān xīng zài tiān 三頭兩日sān tóu liǎng rì 三頭兩面sān tóu liǎng miàn 三百甕虀sān bǎi wèng jī 三百甕齏sān bǎi wèng jī 三杯和萬事,一醉解千愁sān bēi hé wàn shì yī zuì jiě qiān chóu 三步兩腳sān bù liǎng jiǎo 三不拗六sān bù niù liù 三差五錯sān chà wǔ cuò 三長四短sān cháng sì duǎn 三等九般sān děng jiǔ bān 三疊陽關sān dié yáng guān 三迭陽關sān dié yáng guān 三番兩次sān fān liǎng cì 三翻四復sān fān sì fù 三翻四覆sān fān sì fù 三分鼎足sān fēn dǐng zú 三夫之言sān fū zhī yán 三更半夜sān gēng bàn yè 三公九卿sān gōng jiǔ qīng 三顧草廬sān gù cǎo lú 三好兩歹sān hǎo liǎng dǎi 三回五次sān huí wǔ cì 三饑兩飽sān jī liǎng bǎo 三腳兩步sān jiǎo liǎng bù 三街兩市sān jiē liǎng shì 三街六市sān jiē liù shì 三街六巷sān jiē liù xiàng 三軍可奪帥,匹夫不可奪志sān jūn kě duó shuài,pǐ fū bù kě duó zhì 三軍易得,一將難求sān jūn yì dé,yī jiāng nán qiú 更多>

拼音sang開頭的成語大全

喪膽亡魂sàng dǎn wáng hún 喪膽銷魂sāng dǎn xiāo hún 喪膽游魂sàng dǎn yóu hún ?;≥锸?/a>sāng hú hāo shǐ 桑戶桊樞sāng hù juàn shū 桑戶蓬樞sāng hù péng shū ?;≈?/a>sāng hú zhī zhì 喪魂落魄sàng hún luò pò 喪魂失魄sàng hún shī pò 喪膽消魂sàng hún xiāo hún 喪家之狗sàng jiā zhī gǒu 桑間之約sāng jiān zhī yuē 喪倫敗行sāng lún bài xíng 喪師辱國sàng shī rǔ guó 桑樞甕牖sāng shū wěng yǒu 桑樞甕牖sāng shū wèng yǒu 桑田碧海sāng tián bì hǎi 桑田滄海sāng tián cāng hǎi 喪天害理sàng tiān hài lǐ 桑土之防sāng tǔ zhī fáng 桑榆末景sāng yú mò jǐng 桑榆晚景sāng yú wǎn jǐng 桑榆之光,理無遠照sāng yú zhī guāng lǐ wú yuǎn zhào 桑榆之景sāng yú zhī jǐng 桑中生李sāng zhōng shēng lǐ 桑梓之念sāng zǐ zhī niàn 桑杯石鼎sāng bēi shí dǐng 桑戶棬樞sāng hù juàn shū ?;∨钍?/a>sāng hú péng shǐ ?;∈钢?/a>sāng hú shǐ zhì 桑間濮上sāng jiān pú shàng 更多>

拼音sao開頭的成語大全

搔到癢處sāo dào yǎng chǔ 掃地俱盡sǎo dì jù jìn 掃地無遺sǎo dì wú yí 騷人詞客sāo rén cí kè 騷人墨客sāo rén mò kè 騷人墨士sāo rén mò shì 騷人雅士sāo rén yǎ shì 騷人逸客sāo rén yì kè 搔首不知癢處sāo shǒu bù zhī yǎng chǔ 掃榻以迎sǎo tà yǐ yíng 搔頭摸耳sāo tóu mō ěr 搔頭弄姿sāo tóu nòng zī 騷翁墨客sāo wēng mò kè 掃穴犁庭sǎo xué lí tíng 掃除天下sǎo chú tiān xià 掃地出門sǎo dì chū mén 掃地而盡sǎo dì ér jìn 掃地焚香sǎo dì fén xiāng 掃地盡矣sǎo dì jìn yǐ 掃地無余sǎo dì wú yú 掃地以盡sǎo dì yǐ jìn 搔耳捶胸sāo ěr chuí xiōng 掃鍋刮灶sǎo guō guā zào 掃眉才子sǎo méi cái zǐ 掃墓望喪sǎo mù wàng sàng 嫂溺叔援sǎo nì shū yuán 騷情賦骨sāo qíng fù gǔ 搔首踟躕sāo shǒu chí chú 搔首弄姿sāo shǒu nòng zī 掃榻相迎sǎo tà xiāng yíng 掃榻以待sǎo tà yǐ dài 更多>

拼音se開頭的成語大全

色膽迷天sè dǎn mí tiān 色膽如天sè dǎn rú tiān 瑟調琴弄sè diào qín nòng 色飛眉舞sè fēi méi wǔ 嗇己奉公sè jǐ fèng gōng 色若死灰sè ruò sǐ huī 瑟瑟縮縮sè sè suō suō 色藝絕倫sè yì jué lún 色中餓鬼sè zhōng è guǐ 色膽包天sè dǎn bāo tiān 色厲膽薄sè lì dǎn bó 色厲內荏sè lì nèi rěn 瑟弄琴調sè nòng qín tiáo 色仁行違sè rén xíng wéi 色如死灰sè rú sǐ huī 色色俱全sè sè jù quán 色授魂與sè shòu hún yǔ 色衰愛弛sè shuāi ài chí 色衰愛寢sè shuāi ài qǐn 色絲虀臼sè sī jī jiù 色藝兩絕sè yì liǎng jué 色藝雙絕sè yì shuāng jué 色藝雙全sè yì shuāng quán 色藝無雙sè yì wú shuāng 澀于言論sè yú yán lùn 更多>

拼音sen開頭的成語大全

森羅萬象sēn luó wàn xiàng 森嚴壁壘sēn yán bì lěi 更多>

拼音seng開頭的成語大全

僧多粥少sēng duō zhōu shǎo 僧來看佛面sēng lái kàn fó miàn 更多>

拼音sha開頭的成語大全

殺身報國shā shēn bào guó 殺人如草shā rén rú cǎo 殺身成義shā shēn chéng yì 殺一利百shā yī lì bǎi 殺風景shā fēng jǐng 殺雞哧猴shā jī chī hóu 殺雞炊黍shā jī chuī shǔ 殺雞駭猴shā jī hài hóu 殺雞取蛋shā jī qǔ dàn 殺雞嚇猴shā jī xià hóu 砂里淘金shā lǐ táo jīn 殺人如蒿shā rén rú hāo 殺人如蓺shā rén rú yì 殺人須見血,救人須救徹shā rén xū jiàn xiě,jiù rén xū jiù chè 殺生之柄shā shēng zhī bǐng 歃血而盟shà xuè ér méng 殺一儆百shā yī jǐng bǎi 殺一警百shā yī jǐng bǎi 殺一礪百shā yī lì bǎi 鎩羽而逃shā yǔ ér táo 鎩羽涸鱗shā yǔ hé lín 殺敵致果shā dí zhì guǒ 殺伐決斷shā fá jué duàn 煞費苦心shà fèi kǔ xīn 煞費心機shà fèi xīn jī 煞風景shā fēng jǐng 殺富濟貧shā fù jì pín 殺父之仇shā fù zhī chóu 殺回馬槍shā huí mǎ qiāng 殺家紓難shā jiā shū nàn 殺雞扯脖shā jī chě bó 更多>

拼音shai開頭的成語大全

篩鑼擂鼓shāi luó léi gǔ 殺衣縮食shài yī suō shí 更多>

拼音shan開頭的成語大全

山長水闊shān cháng shuǐ kuò 山長水遠shān cháng shuǐ yuǎn 山崩地坼shān bēng dì chè 山南海北shān nán hǎi běi 善罷干休shàn bà gān xiū 山崩地塌shān bēng dì tā 山崩地陷shān bēng dì xiàn 山崩海嘯shān bēng hǎi xiào 山崩水竭shān bēng shuǐ jié 善惡昭彰shàn è zhāo zhāng 芟繁就簡shān fán jiù jiǎn 扇風點火shàn fēng diǎn huǒ 搧風點火shān fēng diǎn huǒ 山高水險shān gāo shuǐ xiǎn 山光水色shān guāng shuǐ sè 山呼海嘯shān hū hǎi xiào 扇火止沸shàn huǒ zhǐ fèi 善賈而沽shàn jiǎ ér gū 山虧一蕢shān kuī yī kuì 山虧一簣shān kuī yī kuì 善眉善眼shàn méi shàn yǎn 山盟海誓shān méng hǎi shì 山明水秀shān míng shuǐ xiù 山棲谷飲shān qī gǔ yǐn 山棲谷隱shān qī gǔ yǐn 山窮水斷shān qióng shuǐ duàn 山窮水絕shān qióng shuǐ jué 善始令終shàn shǐ lìng zhōng 善書不擇紙筆shàn shū bù zé zhǐ bǐ 閃爍其辭shǎn shuò qí cí 山頹木壞shān tuí mù huài 更多>

拼音shang開頭的成語大全

上替下陵shàng tì xià líng 上情下達shàng qíng xià dá 賞信罰必shǎng xìn fá bì 上不屬天,下不著地shàng bù shǔ tiān,xià bù zháo dì 賞不逾時shǎng bù yú shí 上不沾天,下不著地shàng bù zhān tiān,xià bù zháo dì 賞罰不明shǎng fá bù míng 賞罰分審shǎng fá fēn shěn 賞罰信明shǎng fá xìn míng 賞罰嚴明shǎng fá yán míng 傷風敗化shāng fēng bài huà 賞功罰罪shǎng gōng fá zuì 傷弓之鳥shāng gōng zhī niǎo 傷化敗俗shāng huà bài sú 傷教敗俗shāng jiào bài sú 上陵下替shàng líng xià tì 上嫚下暴shàng màn xià bào 賞善罰否shǎng shàn fá fǒu 上上下下shàng shàng xià xià 上天要價,落地還錢shàng tiān yào jià,luò dì huán qián 上無片瓦,下無立錐shàng wú piàn wǎ xià wú lì zhuī 上無片瓦,下無卓錐之地shàng wú piàn wǎ,xià wú zhuó zhuī zhī dì 上下相安shàng xià xiāng ān 上下一心shàng xià yī xīn 賞賢使能shǎng xián shǐ néng 賞信罰明shǎng xìn fá míng 傷心疾首shāng xīn jí shǒu 賞一勸眾shǎng yī quàn zhòng 上有天堂,下有蘇杭shàng yǒu tiān táng ,xià yǒu sū háng 上蒸下報shàng zhēng xià bào 上之所好,下必從之shàng zhī suǒ hào ,xià bì cóng zhī 更多>

拼音shao開頭的成語大全

少安無躁shǎo ān wú zào 稍安毋躁shāo ān wú zào 少不經事shào bù jīng shì 少吃儉用shǎo chī jiǎn yòng 燒高香shāo gāo xiāng 稍關打節shāo guān dǎ jié 燒眉之急shāo méi zhī jí 少年老誠shào nián lǎo chéng 少氣無力shǎo qì wú lì 燒琴煮鶴shāo qín zhǔ hè 稍勝一籌shāo shèng yī chóu 少頭缺尾shǎo tóu quē wěi 少小無猜shǎo xiǎo wú cāi 少壯派shào zhuàng pài 稍縱則逝shāo zòng zé shì 少安毋躁shǎo ān wú zào 少安勿躁shǎo ān wù zào 少不更事shào bù gēng shì 少不更是shào bù gēng shì 少成若性shào chéng ruò xìng 少吃缺穿shǎo chī quē chuān 少達多窮shǎo dá duō qióng 稍黷筐篚shāo dú kuāng fěi 召父杜母shào fù dù mǔ 捎關打節shāo guān dǎ jié 韶光荏苒sháo guāng rěn rǎn 韶光淑氣sháo guāng shū qì 韶光似箭sháo guāng sì jiàn 燒桂煮玉shāo guì zhǔ yù 韶華如駛sháo huá rú shǐ 韶華勝極sháo huá shèng jí 更多>

拼音she開頭的成語大全

社鼠城狐shè shǔ chéng hú 蛇杯弓影shé bēi gōng yǐng 射魚指天shè yú zhǐ tiān 折矩周規shé jǔ zhōu guī 舍安就危shè ān jiù wēi 舍本從末shě běn cóng mò 舍本求末shě běn qiú mò 舌敝唇枯shé bì chún kū 舍短録長shě duǎn lù cháng 舍短用長shè duǎn yòng cháng 舌干唇焦shé gān chún jiāo 設彀藏鬮shè gòu cáng jiū 攝官承乏shè guān chéng fá 設官分職shè guān fēn zhí 舍己成人shě jǐ chéng rén 舍己從人shě jǐ cóng rén 舍己救人shè jǐ jiù rén 舍己就人shè jǐ jiù rén 舍己蕓人shě jǐ yún rén 舌劍唇槍shé jiàn chún qiāng 舌撟不下shé jiǎo bù xià 舍近即遠shě jìn jí yuǎn 舍近謀遠shě jìn móu yuǎn 舍近務遠shě jìn wù yuǎn 舌芒于劍shé máng yú jiàn 舍命不舍財shè mìng bù shè cái 舍命救人shè mìng jiù rén 舍命陪君子shè mìng péi jūn zǐ 射人先射馬,擒賊先擒王shè rén xiān shè mǎ,qín zéi xiān qín wáng 蛇入筒中曲性在shé rù tǒng zhōng qū xìng zài 蛇神牛鬼shé shén niú guǐ 更多>

拼音shei開頭的成語大全

拼音shen開頭的成語大全

深得人心shēn dé rén xīn 深情故劍shēn qíng gù jiàn 深閉固距shēn bì gù jù 深壁固壘shēn bì gù lěi 神術妙計shén shù miào jì 神色不動shén sè bù dòng 神清氣茂shén qīng qì mào 身心交病shēn xīn jiāo bìng 身先士眾shēn xiān shì zhòng 身首異地shēn shǒu yì dì 身非木石shēn fēi mù shí 神安氣集shén ān qì jí 神到之筆shén dào zhī bǐ 身敗名隳shēn bài míng huī 神兵天將shén bīng tiān jiāng 沈博絶麗shěn bó jué lì 神不附體shén bù fù tǐ 神不守舍shén bù shǒu shě 神不收舍shén bù shōu shě 身不由主shēn bù yóu zhǔ 身不遇時shēn bù yù shí 神采煥發shén cǎi huàn fā 神采奕然shén cǎi yì rán 身操井臼shēn cāo jǐng jiù 神差鬼遣shén chà guǐ qiǎn 神差鬼使shén chāi guǐ shǐ 參辰日月shēn chén rì yuè 深讎大恨shēn chóu dà hèn 深仇重怨shēn chóu zhòng yuàn 神出鬼入shén chū guǐ rù 身當其境shēn dāng qí jìng 更多>

拼音sheng開頭的成語大全

聲氣相投shēng qì xiāng tóu 聲色不動shēng sè bù dòng 聲求氣應shēng qiú qì yìng 聲氣相求shēng qì xiāng qiú 生龍活現shēng lóng huó xiàn 生花之筆shēng huā zhī bǐ 生榮死衰shēng róng sǐ shuāi 生上起下shēng shàng qǐ xià 生別死離shēng bié sǐ lí 生不逢場shēng bù féng chǎng 生不逢辰shēng bù féng chén 生不如死shēng bù rú sǐ 生不遇時shēng bù yù shí 生財之道shēng cái zhī dào 生辰八字shēng chén bā zì 省吃節用shěng chī jié yòng 省吃細用shěng chī xì yòng 繩床瓦灶shéng chuáng wǎ zào 生當作人杰,死亦為鬼雄shēng dāng zuò rén jié,sǐ yì wéi guǐ xióng 盛德若愚shèng dé ruò yú 生非作歹shēng fēi zuò dǎi 生佛萬家shēng fó wàn jiā 勝負兵家常勢shèng fù bīng jiā cháng shì 升高能賦shēng gāo néng fù 生公說法,頑石點頭shēng gōng shuō fǎ,wán shí diǎn tóu 生花妙筆shēng huā miào bǐ 聲華行實shēng huá xíng shí 盛極必衰shèng jí bì shuāi 盛極一時shèng jí yī shí 聲價百倍shēng jià bǎi bèi 聲價十倍shēng jià shí bèi 更多>

拼音shi開頭的成語大全

室邇人遙shì ěr rén yáo 是非顛倒shì fēi diān dǎo 石火電光shí huǒ diàn guāng 石城湯池shí chéng tāng shi 食而不化shí ér bù huà 食生不化shí shēng bù huà 食不遑味shí bù huáng wèi 十死一生shí sǐ yī shēng 十萬火速shí wàn huǒ sù 食不重肉shí bù zhòng ròu 視民如子shì mín rú zǐ 施而不費shī ér bù fèi 世道人情shì dào rén qíng 事無常師shì wú cháng shī 時不可失shí bù kě shī 時來運來shí lái yùn lái 師出有名shī chū yǒu míng 視若兒戲shì ruò ér xì 視如敝屐shì rú bì jī 施謀用智shī móu yòng zhì 師心自是shī xīn zì shì 視人如子shì rén rú zǐ 視下如傷shì xià rú shāng 事半功百shì bàn gōng bǎi 視死如生shì sǐ rú shēng 視日如年shì rì rú nián 視險若夷shì xiǎn ruò yí 視死如歸shì sǐ rú guī 勢鈞力敵shì jūn lì dí 勢合形離shì hé xíng lí 實打實shí dǎ shí 更多>

拼音shou開頭的成語大全

首足異處shǒu zú yì chǔ 守正不回shǒu zhèng bù huí 守闕抱殘shǒu què bào cán 守正不橈shǒu zhèng bù ráo 守節不移shǒu jié bù yí 手不輟卷shǒu bù chuò juàn 手不釋卷shǒu bù shì juàn 手不釋書shǒu bù shì shū 手不停毫shǒu bù tíng háo 守道安貧shǒu dào ān pín 手到病除shǒu dào bìng chú 手到拿來shǒu dào ná lái 手到拈來shǒu dào niān lái 守分安常shǒu fèn ān cháng 手高眼低shǒu gāo yǎn dī 瘦骨嶙嶙shòu gǔ lín lín 瘦骨如柴shòu gǔ rú chái 瘦骨梭棱shòu gǔ suō léng 收合余燼,背城借一shōu hé yú jìn,bèi chéng jiè yī 手揮目送shǒu huī mù sòng 手疾眼快shǒu jí yǎn kuài 手腳無措shǒu jiǎo wú cuò 收離聚散shōu lí jù sàn 手胼足胝shǒu pián zú zhī 獸窮則齧shòu qióng zé niè 首丘夙愿shǒu qiū sù yuàn 守缺抱殘shǒu quē bào cán 授人口實shòu rén kǒu shí 守如處女,出如脫兔shǒu rú chǔ nǚ,chū rú tuō tù 首如飛蓬shǒu rú fēi péng 首善之地shǒu shàn zhī dì 更多>

拼音shu開頭的成語大全

數黃道黑shu huang dao hei 數黃道白shù huáng dào bái 數黑論白shù hēi lùn bái 數短論長shǔ duǎn lùn cháng 熟路輕轍shú lù qīng zhé 鼠竊狗偷shǔ qiè gǒu tōu 束之高屋shù zhī gāo wū 束手自斃shù shǒu zì bì 蜀鄙二僧shǔ bǐ èr sēng 束兵秣馬shù bīng mò mǎ 書不盡言shū bù jìn yán 書不盡意shū bù jìn yì 書不釋手shū bù shì shǒu 疏財仗義shū cái zhàng yì 疏財重義shū cái zhòng yì 鼠竄狗盜shǔ cuàn gǒu dào 鼠攛狼奔shǔ cuān láng bēn 束帶矜莊shù dài jīn zhuāng 鼠盜狗竊shǔ dào gǒu qiè 鼠肚雞腸shǔ dù jī cháng 書讀五車shū dú wǔ chē 殊方同致shū fāng tóng zhì 殊方異域shū fāng yì yù 鼠腹雞腸shǔ fù jī cháng 鼠腹蝸腸shǔ fù wō cháng 攄肝瀝膽shū gān lì dǎn 輸肝瀝膽shū gān lì dǎn 輸肝剖膽shū gān pōu dǎn 輸肝寫膽shū gān xiě dǎn 樹高千丈,落葉歸根shù gāo qiān zhàng,luò yè guī gēn 樹高招風shù gāo zhāo fēng 更多>

拼音shua開頭的成語大全

耍筆桿子shuǎ bǐ gǎn zi ?;ㄇ?/a>shuǎ huā qiāng ?;?/a>shuǎ huā qiāng ?;^shuǎ huá tóu 耍兩面派shuǎ liǎng miàn pài 耍貧嘴shuǎ pín zuǐ 耍手腕shuǎ shǒu wàn 耍心眼兒shuǎ xīn yǎnr 耍嘴皮子shuǎ zuǐ pí zi 更多>

拼音shuai開頭的成語大全

衰當益壯shuāi dāng yì zhuàng 率土宅心shuài tǔ zhái xīn 率性任意shuài xìng rèn yì 率以為常shuài yǐ wéi cháng 衰草寒煙shuāi cǎo hán yān 衰草連天shuāi cǎo lián tiān 率爾操觚shuài ěr cāo gū 率爾成章shuài ěr chéng zhāng 衰季之風shuāi jì zhī fēng 率馬以驥shuài mǎ yǐ jì 摔喪駕靈shuāi sāng jià líng 甩手頓腳shuǎi shǒu dùn jiǎo 率獸食人shuài shòu shí rén 率土歸心shuài tǔ guī xīn 率土同慶shuài tǔ tóng qìng 率土之濱shuài tǔ zhī bīn 率由舊章shuài yóu jiù zhāng 更多>

拼音shuan開頭的成語大全

閂門閉戶shuān mén bì hù 更多>

拼音shuang開頭的成語大全

霜凋夏緑shuāng diāo xià lǜ 霜露之悲shuāng lù zhī bēi 霜露之感shuāng lù zhī gǎn 爽然若失shuǎng rán ruò shī 爽然自失shuǎng rán zì shī 爽心豁目shuǎng xīn huō mù 爽心悅目shuǎng xīn yuè mù 雙足重繭shuāng zú zhòng jiǎn 霜凋夏綠shuāng diāo xià lǜ 雙豆塞聰shuāng dòu sāi cōng 雙豆塞耳shuāng dòu sāi ěr 雙斧伐孤樹shuāng fǔ fá gū shù 雙斧砍孤樹shuang fu kan gu shu 雙鳧一雁shuāng fú yī yàn 雙柑斗酒shuāng gān dǒu jiǔ 雙管齊下shuāng guǎn qí xià 雙桂聯芳shuāng guì lián fāng 霜露之病shuāng lù zhī bìng 霜露之辰shuāng lù zhī chén 霜露之疾shuāng lù zhī jí 霜露之思shuāng lù zhī sī 雙眉不展shuāng méi bù zhǎn 雙眉大眼shuāng méi dà yǎn 雙苗愛葉shuāng miáo ài yè 霜氣橫秋shuāng qì héng qiū 孀妻弱子shuāng qī ruò zǐ 雙棲雙宿shuāng qī shuāng sù 爽爽快快shuǎng shuǎng kuài kuài 雙宿雙飛shuāng sù shuāng fēi 雙瞳剪水shuāng tóng jiǎn shuǐ 雙瞳如豆shuāng tóng rú dòu 更多>

拼音shui開頭的成語大全

水能載舟,亦能覆舟shuǐ néng zài zhōu,yì néng fù zhōu 水剩山殘shuǐ shèng shān cán 水牛過河shuǐ niú guò hé 水色山光shuǐ sè shān guāng 水石清華shuǐ shí qīng huá 水流云散shuǐ liú yún sàn 水落歸槽shuǐ luò guī cáo 水洩不通shuǐ xiè bù tōng 水火無交shuǐ huǒ wú jiāo 水光山色shuǐ guāng shān sè 水底納瓜shuǐ dǐ nà guā 水遠山長shuǐ yuǎn shān cháng 水碧山青shuǐ bì shān qīng 水長船高shuǐ cháng chuán gāo 睡長夢多shuì cháng mèng duō 水底撈明月shuǐ dǐ lāo míng yuè 水底撈月shuǐ dǐ lāo yuè 水底撈針shuǐ dǐ lāo zhēn 水底摸月shuǐ dǐ mō yuè 水滴石穿shuǐ dī shí chuān 水火不避shuǐ huǒ bù bì 水潔冰清shuǐ jié bīng qīng 水盡山窮shuǐ jìn shān qióng 水凈鵝飛shuǐ jìng é fēi 水枯石爛shuǐ kū shí làn 水流花謝shuǐ liú huā xiè 水陸雜陳shuǐ lù zá chén 水滿金山shuǐ mǎn jīn shān 水米不粘牙shuǐ mǐ bù zhān yá 水米無干shuǐ mǐ wú gān 水明山秀shuǐ míng shān xiù 更多>

拼音shun開頭的成語大全

順水推舟shùn shuǐ tuī zhōu 順過飾非shùn guò shì fēi 順風轉舵shǔn fēng zhuǎn duò 順口開河shùn kǒu kāi hé 順比滑澤shùn bǐ huá zé 順德者吉,逆天者兇shùn dé zhě jí,nì tiān zhě xiōng 順風扯帆shùn fēng chě fān 順風使船shǔn fēng shǐ chuán 順風駛船shùn fēng shǐ chuán 順風使帆shùn fēng shǐ fān 順風行船shùn fēng xíng chuán 順風張帆shùn fēng zhāng fān 吮疽舐痔shǔn jū shì zhì 順人應天shùn rén yìng tiān 順人者昌,逆人者亡shùn rén zhě chāng,nì rén zhě wáng 舜日堯年shùn rì yáo nián 舜日堯天shùn rì yáo tiān 順時施宜shùn shí shī yí 順水放船shùn shuǐ fàng chuán 順水推船shùn shuǐ tuī chuán 順水行舟shùn shuǐ xíng zhōu 順順當當shùn shùn dàng dàng 順天從人shùn tiān cóng rén 順天應時shùn tiān yīng shí 順天者逸,逆天者勞shùn tiān zhě yì,nì tiān zhě láo 順蔓摸瓜shùn wàn mō guā 順我者吉,逆我者衰shùn wǒ zhě jí,nì wǒ zhě shuāi 吮血劘牙shǔn xuè mó yá 吮癕舐痔shǔn yōng shì zhì 吮癰噬痔shǔn yōng shì zhì 順之者成,逆之者敗shùn zhī zhě chéng,nì zhī zhě bài 更多>

拼音shuo開頭的成語大全

說黑道白shuō hēi dào bái 說黃道黑shuō huáng dào hēi 說短論長shuō duǎn lùn cháng 說東談西shuō dōng tán xī 說地談天shuō dì tán tiān 說是談非shuō shì tán fēi 說白道緑shuō bái dào lù 說長話短shuō cháng huà duǎn 說長論短shuō cháng lùn duǎn 說長說短shuō cháng shuō duǎn 說大人則藐之shuō dà rén zé miǎo zhī 碩大無比shuò dà wú bǐ 說短道長shuō duǎn dào cháng 說古道今shuō gǔ dào jīn 說古談今shuō gǔ tán jīn 說好說歹shuō hǎo shuō dǎi 說今道古shuō jīn dào gǔ 說梅止渴shuō méi zhǐ kě 說千說萬shuō qiān shuō wàn 搠槍使棒shuò qiāng shǐ bàng 鑠石流金shuò shí liú jīn 說是弄非shuō shì nòng fēi 碩學通儒shuò xué tōng rú 爍玉流金shuò yù liú jīn 說白道黑shuō bái dào hēi 說白道綠shuō bái dào lǜ 搠筆巡街shuò bǐ xún jiē 說不過去shuō bu guò qù 說長道短shuō cháng dào duǎn 說大話shuō dà huà 說到曹操,曹操就到shuō dào cáo cāo,cáo cāo jiù dào 更多>

拼音si開頭的成語大全

絲發之功sī fā zhī gōng 死里求生sǐ lǐ qiú shēng 四戰之國sì zhàn zhī guó 四海為家sì hǎi wéi jiā 四體百骸sì tǐ bǎi hái 死中求生sǐ zhōng qiú shēng 死心落地sǐ xīn luò dì 死說活說sǐ shuō huó shuō 死有余罪sǐ yǒu yú zuì 死中求活sǐ zhōng qiú huó 死別生離sǐ bié shēng lí 死不改悔sǐ bù gǎi huǐ 死不甘心sǐ bù gān xīn 死不回頭sǐ bù huí tóu 死不死,活不活sǐ bù sǐ,huó bù huó 死不要臉sǐ bù yào liǎn 四沖六達sì chōng liù dá 四德三從sì dé sān cóng 死對頭sǐ duì tóu 死而不悔sǐ ér bù huǐ 思而不學則殆sī ér bù xué zé dài 死而無憾sǐ ér wú hàn 死而無怨sǐ ér wú yuàn 四方八面sì fāng bā miàn 絲分縷解sī fēn lǚ jiě 絲分縷析sī fēn lǚ xī 四紛五落sì fēn wǔ luò 四分五落sì fēn wǔ luò 四分五剖sì fēn wǔ pōu 四海九州sì hǎi jiǔ zhōu 四海昇平sì hǎi shēng píng 更多>

拼音song開頭的成語大全

松柏之壽sōng bǎi zhī shòu 送抱推襟sòng bào tuī jīn 頌德歌功sòng dé gē gōng 聳動聽聞sǒng dòng tīng wén 頌古非今sòng gǔ fēi jīn 送故迎新sòng gù yíng xīn 聳壑凌霄sǒng hè líng xiāo 聳肩曲背sǒng jiān qū bèi 聳肩縮背sǒng jiān suō bèi 送舊迎新sòng jiù yíng xīn 松茂竹苞sōng mào zhú bāo 送暖偎寒sòng nuǎn wēi hán 松喬之壽sōng qiáo zhī shòu 送去迎來sòng qù yíng lái 聳人聽聞sǒng rén tīng wén 嵩生岳降sōng shēng yuè jiàng 送往勞來sòng wǎng láo lái 送往視居sòng wǎng shì jū 送往迎來sòng wǎng yíng lái 松柏參天sōng bǎi cān tiān 松柏寒盟sōng bǎi hán méng 松柏后凋sōng bǎi hòu diāo 松柏之茂sōng bǎi zhī mào 松柏之志sōng bǎi zhī zhì 聳膊成山sǒng bó chéng shān 宋才潘面sòng cái pān miàn 頌德詠功sòng dé yǒng gōng 聳耳聽聞sǒng ěr tīng wén 松風水月sōng fēng shuǐ yuè 送佛到西天sòng fó dào xī tiān 送佛送到西sòng fó sòng dào xī 更多>

拼音sou開頭的成語大全

搜揚側陋sōu yáng cè lòu 搜章擿句sōu zhāng tī jù 搜章摘句sōu zhāng zhāi jù 搜腸刮肚sōu cháng guā dù 搜腸潤吻sōu cháng rùn wěn 搜根剔齒sōu gēn tī chǐ 搜根問底sōu gēn wèn dǐ 搜奇訪古sōu qí fǎng gǔ 搜奇檢怪sōu qí jiǎn guài 搜奇抉怪sōu qí jué guài 搜奇索古sōu qí suǒ gǔ 搜奇選妙sōu qí xuǎn miào 搜神奪巧sōu shén duó qiǎo 搜索枯腸sōu suǒ kū cháng 搜索腎胃sōu suǒ shèn wèi 搜巖采干sōu yán cǎi gàn 搜揚仄陋sōu yáng zè lòu 藪中荊曲sǒu zhōng jīng qǔ 更多>

拼音su開頭的成語大全

溯流窮源sù liú qióng yuán 蘇海韓潮sū hǎi hán cháo 俗不可耐sú bù kě nài 俗不可醫sú bù kě yī 素餐尸祿sù cān shī lù 素餐尸位sù cān shī wèi 粟陳貫朽sù chén guàn xiǔ 泝端竟委sù duān jìng wěi 俗耳針砭sú ěr zhēn biān 遡流徂源sù liú cú yuán 溯流徂源sù liú cú yuán 溯流求源sù liú qiú yuán 泝流追源sù liú zhuī yuán 溯流追源sù liú zhuī yuán 素昧生平sù mèi shēng píng 肅然生敬sù rán shēng jìng 夙世冤業sù shì yuān yè 泝水行舟sù shuǐ xíng zhōu 溯水行舟sù shuǐ xíng zhōu 蘇武牧羊sū wǔ mù yáng 夙興夜處sù xīng yè chǔ 夙夜不解sù yè bù jiě 夙夜匪解sù yè fěi jiě 素隱行怪sù yǐn xíng guài 溯源窮流sù yuán qióng liú 溯本求源sù běn qiú yuán 宿弊一清sù bì yī qīng 俗不堪耐sú bù kān nài 俗不傷雅sú bù shāng yǎ 素不相能sù bù xiāng néng 素不相識sù bù xiāng shí 更多>

拼音suan開頭的成語大全

酸咸苦辣suān xián kǔ là 算減一升suàn jiǎn yī shēng 算盡錙銖suàn jìn zī zhū 酸眉醋眼suān méi cù yǎn 算沙摶空suàn shā tuán kōng 酸甜苦辣suān tián kǔ là 酸文假醋suān wén jiǎ cù 算無遺策suàn wú yí cè 更多>

拼音sui開頭的成語大全

碎身粉骨suì shēn fěn gǔ 碎心裂膽suì xīn liè dǎn 碎首縻軀suì shǒu mí qū 隨波逐塵suí bō zhú chén 隨波逐浪suí bō zhú làng 歲不我與suì bù wǒ yǔ 隨車甘雨suí chē gān yǔ 隨車夏雨suí chē xià yǔ 隨車致雨suí chē zhì yǔ 隨地隨時suí dì suí shí 雖多亦奚為suī duō yì xī wéi 雖多亦奚以為suī duō yì xī yǐ wéi 隨方逐圓suí fāng zhú yuán 遂非文過suí fēi wén guò 隨風倒舵suí fēng dǎo duò 隨風而靡suí fēng ér mí 歲豐年稔suì fēng nián rěn 隨風逐浪suí fēng zhú làng 隨風轉舵suí fēng zhuǎn duò 隨高逐低suí gāo zhú dī 碎骨粉身suì gǔ fěn shēn 碎骨粉尸suì gǔ fěn shī 歲寒知松柏之后凋suì hán zhī sōng bǎi zhī hòu diāo 歲老根彌壯,陽驕葉更陰suì lǎo gēn mí zhuàng,yáng jiāo yè gēng yīn 遂迷不窹suì mí bù wù 隨人俯仰suí rén fǔ yǎng 碎身糜軀suì shēn mí qū 隨聲吠影suí shēng fèi yǐng 隨聲趨和suí shēng qū hé 隨世沉浮suí shì chén fú 隨世沈浮suí shì shěn fú 更多>

拼音sun開頭的成語大全

損軍折將sǔn jūn zhé jiàng 損本逐末sǔn běn zhú mò 損人肥己sǔn rén féi jǐ 損人益己sǔn rén yì jǐ 損兵折將sǔn bīng zhé jiàng 損公肥私sǔn gōng féi sī 損己利人sǔn jǐ lì rén 損己利物sǔn jǐ lì wù 孫敬閉戶sūn jìng bì hù 孫康映雪sūn kāng yìng xuě 孫龐斗智sūn páng dòu zhì 損人安己sǔn rén ān jǐ 損人不利己sǔn rén bù lì jǐ 損人害己sǔn rén hài jǐ 損人利己sǔn rén lì jǐ 損上益下sǔn shàng yì xià 損陰壞德sǔn yīn huài dé 損有余補不足sǔn yǒu yú bǔ bù zú 損之又損sǔn zhī yòu sǔn 更多>

拼音suo開頭的成語大全

所當無敵suǒ dāng wú dí 索垢吹瘢suǒ gòu chuī bān 索然寡味suǒ rán guǎ wèi 縮手縮腳suō shǒu suō jiǎo 縮頭縮頸suō tóu suō jǐng 所向皆靡suǒ xiàng jiē mí 所向無前suǒ xiàng wú qián 縮衣節口suō yī jié kǒu 縮衣節食suō yī jié shí 縮衣嗇食suō yī sè shí 所寶惟賢suǒ bǎo wéi xián 縮成一團suō chéng yī tuán 所答非所問suǒ dá fēi suǒ wèn 所到之處suǒ dào zhī chù 縮地補天suō dì bǔ tiān 所費不貲suǒ fèi bù zī 所費不資suǒ fèi bù zī 索垢求疵suǒ gòu qiú cī 索垢尋疵suǒ gòu xún cī 索垢指瘢suǒ gòu zhǐ bān 所見略同suǒ jiàn lüè tóng 所見所聞suǒ jiàn suǒ wén 索盡枯腸suǒ jìn kū cháng 索居離群suǒ jū lí qún 蓑笠綸竿suō lì lún gān 索莫乏氣suǒ mò fá qì 索然俱散suǒ rán jù sàn 索然無味suǒ rán wú wèi 所剩無幾suǒ shèng wú jǐ 縮手旁觀suō shǒu páng guān 瑣瑣碎碎suǒ suǒ suì suì 更多>

按拼音查成語

ABCDEFGHJKLMNOPQRSTWXYZ
©2022 小娃子  版權所有  小娃子 育兒生活實用查詢工具
两个人免费观看日本的完整版_最近更新中文字幕下载_欧美一级特黄AAA片免费_两个人看的www免费