字母Q開頭的成語大全

拼音qi開頭的成語大全

器滿意得qì mǎn yì dé 騎鶴揚州qí hè yáng zhōu 棋逢敵手qí féng dí shǒu 棋布星陳qí bù xīng chén 氣血方剛qì xuè fāng gāng 氣義相投qì yì xiāng tóu 氣誼相投qì yì xiāng tóu 氣驕志滿qì jiāo zhì mǎn 氣憤填膺qì fèn tián yīng 齊心并力qí xīn bìng lì 齊心一力qí xīn yī lì 棄甲倒戈qì jiǎ dǎo gē 棄如敝屣qì rú bì xǐ 棄邪歸正qì xié guī zhèng 氣傲心高qì ào xīn gāo 棄本求末qì běn qiú mò 棄本逐末qì běn zhú mò 棄筆從戎qì bǐ cóng róng 七病八倒qī bìng bā dǎo 七步成章qī bù chéng zhāng 棋布星羅qí bù xīng luó 氣沖牛斗qì chōng niú dòu 氣充志定qì chōng zhì dìng 氣沖志驕qì chōng zhì jiāo 歧出歧入qí chū qí rù 七穿八爛qī chuān bā làn 氣喘汗流qì chuǎn hàn liú 奇辭奧旨qí cí ào zhǐ 七搭八扯qī dā bā chě 七搭八搭qī dā bā dā 七倒八歪qī dǎo bā wāi 更多>

拼音qia開頭的成語大全

洽博多聞qià bó duō wén 洽聞博見qià wén bó jiàn 洽聞強記qià wén qiáng jì 恰到好處qià dào hǎo chù 掐尖落鈔qiā jiān luò chāo 恰如其分qià rú qí fèn 掐頭去尾qiā tóu qù wěi 掐指一算qiā zhǐ yī suàn 恰中要害qià zhōng yào hài 更多>

拼音qian開頭的成語大全

潛鱗戢羽qián lín jí yǔ 遣兵調將qiǎn bīng diào jiàng 遣辭措意qiǎn cí cuò yì 千古絕調qiān gǔ jué diào 千兵萬馬qiān bīng wàn mǎ 千匯萬狀qiān huì wàn zhuàng 千金之子qiān jīn zhī zǐ 千古一時qiān gǔ yī shí 千回百轉qiān huí bǎi zhuǎn 千回萬轉qiān huí wàn zhuǎn 牽物引類qiān wù yǐn lèi 遷善改過qiān shàn gǎi guò 千水萬山qiān shuǐ wàn shān 千條萬緒qiān tiáo wàn xù 千難萬難qiān nán wàn nán 千人所指qiān rén suǒ zhǐ 千思萬想qiān sī wàn xiǎng 千語萬言qiān yǔ wàn yán 千言萬說qiān yán wàn shuō 千夫諾諾,不如一士諤諤qiān fū nuò nuò,bù rú yī shì è è 千難萬苦qiān nán wàn kǔ 前古未有qián gǔ wèi yǒu 前腳后腳qián jiǎo hòu jiǎo 前程萬里qián chéng wàn lǐ 前仆后踣qián pú hòu bó 前思后想qián sī hòu xiǎng 前跋后疐qián bá hòu máo 謙卑自牧qiān bēi zì mù 千變萬軫qiān biàn wàn zhěn 千差萬錯qiān chà wàn cuò 牽腸割肚qiān cháng gē dù 更多>

拼音qiang開頭的成語大全

強本弱末qiáng běn ruò mò 強本弱枝qiáng běn ruò zhī 強本弱支qiáng běn ruò zhī 強兵富國qiáng bīng fù guó 強不犯弱,眾不暴寡qiáng bù fàn ruò zhòng bù bào guǎ 強詞奪正qiǎng cí duó zhèng 搶地呼天qiāng dì hū tiān 戕害不辜qiāng hài bù gū 墻花路草qiáng huā lù cǎo 墻花路柳qiáng huā lù liǔ 強記博聞qiáng jì bó wén 鏘金鳴玉qiāng jīn míng yù 墻里開花墻外香qiáng lǐ kāi huā qiáng wài xiāng 強媒硬保qiáng méi yìng bǎo 強弩之極qiáng nǔ zhī jí 強取豪奪qiáng qǔ háo duó 強識博聞qiǎng shí bó wén 強食弱肉qiáng shí ruò ròu 強死賴活qiǎng sǐ lài huó 強文假醋qiǎng wén jiǎ cù 強文浉醋qiáng wén shī cù 槍煙炮雨qiāng yān pào yǔ 強者反己qiáng zhě fǎn jǐ 強自取折qiáng zì qǔ shé 強做解人qiáng zuò jiě rén 強本節用qiáng běn jié yòng 強賓不壓主qiáng bīn bù yā zhǔ 強兵猛將qiáng bīng měng jiàng 將伯之助qiāng bó zhī zhù 強不凌弱qiáng bù líng ruò 強不凌弱,眾不暴寡qiáng bù líng ruò,zhòng bù bào guǎ 更多>

拼音qiao開頭的成語大全

巧不可接qiǎo bù kě jiē 敲金擊石qiāo jīn jī shí 敲冰戛玉qiāo bīng jiá yù 敲冰求火qiāo bīng qiú huǒ 敲冰索火qiāo bīng suǒ huǒ 巧斷鴛鴦qiǎo duàn yuān yāng 巧婦做不得無面馎饦qiǎo fù zuò bù dé wú miàn bó tuō 敲膏吸髓qiāo gāo xī suǐ 敲骨剝髓qiāo gǔ bāo suǐ 敲骨取髓qiāo gǔ qǔ suǐ 敲骨榨髓qiāo gǔ zhà suǐ 敲金擊玉qiāo jīn jī yù 敲金戛玉qiāo jīn jiá yù 敲鑼放砲qiāo luó fàng pào 巧妻常伴拙夫眠qiǎo qī cháng bàn zhuō fū mián 愀然無樂qiǎo rán wú lè 敲山振虎qiāo shān zhèn hǔ 翹首引領qiáo shǒu yǐn lǐng 喬松之壽qiáo sōng zhī shòu 樵蘇不爨qiáo sū bù cuàn 樵蘇失爨qiáo sū shī cuàn 喬太守亂點鴛鴦譜qiáo tài shǒu luàn diǎn yuān yāng pǔ 巧偷豪奪qiǎo tōu háo duó 翹尾巴qiào wěi bā 喬文假醋qiáo wén jiǎ cù 巧言如簧qiǎo yán rú huáng 巧語花言qiǎo yǔ huā yán 敲榨勒索qiāo zhà lè suǒ 喬妝打扮qiáo zhuāng dǎ bàn 喬妝改扮qiáo zhuāng gǎi bàn 喬裝改扮qiáo zhuāng gǎi bàn 更多>

拼音qie開頭的成語大全

挈領提綱qiè lǐng tí gāng 切齒痛恨qiè chǐ tòng hèn 竊玉偷花qiè yù tōu huā 竊位素餐qiè wèi sù cān 切齒腐心qiè chǐ fǔ xīn 切齒痛心qiē chǐ tòng xīn 切瑳琢磨qiē cuō zuó mo 竊鉤盜國qiè gōu dào guó 挈榼提壺qiè kē tí hú 切理會心qiē lǐ huì xīn 切理厭心qiē lǐ yàn xīn 挈瓶之知qiè píng zhī zhī 挈瓶之知,不失守器qiè píng zhī zhī,bù shī shǒu qì 挈瓶之智,守不假器qiè píng zhī zhì,shǒu bù jiǎ qì 挈瓶之智,守不假人qiè píng zhī zhì,shǒu bù jiǎ rén 竊竊私議qiè qiè sī yì 切切在心qiē qiē zài xīn 郄詵高第qiè shēn gāo dì 挈泰山以超江河qiè tài shān yǐ chāo jiāng hé 且聽下回分解qiě tīng xià huí fēn jiě 竊玉偷香qiè yù tōu xiāng 切中時病qiē zhōng shí bìng 竊鐘掩耳qiè zhōng yǎn ěr 切齒憤盈qiè chǐ fèn yíng 切齒拊心qiè chǐ fǔ xīn 切齒嚼牙qiè chǐ jiáo yá 切齒咬牙qiè chǐ yǎo yá 切磋琢磨qiē cuō zhuó mó 怯大壓小qiè dà yā xiǎo 鍥而不舍qiè ér bù shě 鍥而不舍,金石可鏤qiè ér bù shě,jīn shí kě lòu 更多>

拼音qin開頭的成語大全

親上成親qīn shàng chéng qīn 親如手足qīn rú shǒu zú 親冒矢石qīn mào shǐ shí 沁人心肺qìn rén xīn fèi 琴心劍膽qín xīn jiàn dǎn 秦晉之盟qín jìn zhī méng 琴瑟不調qín sè bù tiáo 寢不安席,食不甘味qǐn bù ān xí shí bù gān wèi 寢不成寐qǐn bù chéng mèi 寢不聊寐qǐn bù liáo mèi 親當矢石qīn dāng shǐ shí 衾寒枕冷qīn hán zhěn lěng 擒奸擿伏qín jiān tī fú 秦鏡高懸qín jìng gāo xuán 親離眾叛qīn lí zhòng pàn 親臨其境qīn lín qí jìng 秦樓謝館qín lóu xiè guǎn 寢皮食肉qǐn pí shí ròu 沁人心腑qìn rén xīn fǔ 沁入心脾qìn rù xīn pí 琴瑟和好qín sè hé hǎo 寢苫枕草qǐn shān zhěn cǎo 寢苫枕干qǐn shān zhěn gàn 寢苫枕戈qǐn shān zhěn gē 寢苫枕土qǐn shān zhěn tǔ 寢食不安qǐn shí bù ān 親者痛,仇者快qīn zhě tòng chóu zhě kuài 禽奔獸遁qín bēn shòu dùn 勤兵黷武qín bīng dú wǔ 寢不安席qǐn bù ān xí 親不敵貴qīn bù dí guì 更多>

拼音qing開頭的成語大全

清都紫府qīng dōu zǐ fǔ 清風高節qīng fēng gāo jié 清渾皁白qīng hún wú bái 情文并茂qíng wén bìng mào 情投意和qíng tóu yì hé 情理難容qíng lǐ nán róng 情深骨肉qíng shēn gǔ ròu 情深義重qíng shēn yì zhòng 磬石之固qìng shí zhī gù 情投意忺qíng tóu yì zuǐ 情見力屈qíng xiàn lì qū 傾肝瀝膽qīng gān lì dǎn 青紅皁白qīng hóng tóu bái 青史流芳qīng shǐ liú fāng 輕死重氣qīng sǐ zhòng qì 輕生重義qīng shēng zhòng yì 輕憐痛惜qīng lián tòng xī 輕財好義qīng cái hào yì 輕身重義qīng shēn zhòng yì 輕才好施qīng cái hào shī 輕薄無禮qīng báo wú lǐ 輕薄無知qīng báo wú zhī 罄筆難書qìng bǐ nán shū 磬筆難書qìng bǐ nán shū 情不自堪qíng bù zì kān 情不自已qíng bù zì yǐ 輕財貴義qīng cái guì yì 輕財仗義qīng cái zhàng yì 輕財重義qīng cái zhòng yì 情長紙短qíng cháng zhǐ duǎn 輕車減從qīng chē jiǎn cóng 更多>

拼音qiong開頭的成語大全

窮侈極欲qióng chǐ jí yù 窮愁潦倒qióng chóu liáo dǎo 窮搜博采qióng sōu bó cǎi 窮歲累月qióng suì lěi yuè 窮極思變qióng jí sī biàn 窮本極源qióng běn jí yuán 窮兵極武qióng bīng jí wǔ 窮不與富斗,富不與官斗qióng bù yǔ fù dòu,fù bù yǔ guān dòu 窮侈極奢qióng chǐ jí shē 瓊廚金穴qióng chú jīn xué 窮當益堅qióng dāng yì jiān 窮兒乍富qióng ér zhà fù 窮根究底qióng gēn jiū dǐ 窮工極態qióng gōng jí tài 窮光蛋qióng guāng dàn 窮極要妙qióng jí yào miào 窮極則變qióng jí zé biàn 瓊漿金液qióng jiāng jīn yè 窮寇勿迫qióng kòu wù pò 窮寇勿追qióng kòu wù zhuī 瓊林玉質qióng lín yù zhì 窮年累世qióng nián lěi shì 窮年累歲qióng nián lèi suì 窮年累月qióng nián lěi yuè 窮年屢月qióng nián lǚ yuè 窮年沒世qióng nián méi shì 窮鳥歸人qióng niǎo guī rén 跫然足音qióng rán zú yīn 窮山僻壤qióng shān pì rǎng 窮奢極侈qióng shē jí chǐ 窮神觀化qióng shén guān huà 更多>

拼音qiu開頭的成語大全

裘馬聲色qiú mǎ shēng sè 秋收東藏qiū shōu dōng cáng 裘弊金盡qiú bì jīn jìn 求道于盲qiú dào yú máng 秋風團扇qiū fēng tuán shàn 秋高氣和qiū gāo qì hé 秋高氣肅qiū gāo qì sù 秋毫不犯qiū háo bù fàn 秋毫見捐qiū háo jiàn juān 秋毫勿犯qiū háo wù fàn 秋豪之末qiū háo zhī mò 求漿得酒qiú jiāng dé jiǔ 裘馬輕肥qiú mǎ qīng féi 裘馬輕狂qiú mǎ qīng kuáng 裘馬清狂qiú mǎ qīng kuáng 求名奪利qiú míng duó lì 求其友聲qiú qí yǒu shēng 求親告友qiú qīn gào yǒu 秋色平分qiū sè píng fēn 求神問卜qiú shén wèn bǔ 求生不得,求死不能qiú shēng bù dé,qiú sǐ bù néng 求生不生,求死不死qiú shēng bù shēng,qiú sǐ bù sǐ 秋實春華qiū shí chūn huā 囚首垢面qiú shǒu gòu miàn 囚首喪面qiú shǒu sàng miàn 秋水芙蓉qiū shuǐ fú róng 秋水盈盈qiū shuǐ yíng yíng 求賢如渴qiú xián rú kě 求賢下士qiú xián xià shì 求益反損qiú yì fǎn sǔn 秋月華星qiū yuè huá xīng 更多>

拼音qu開頭的成語大全

取信于人qǔ xìn yú rén 曲意承迎qǔ yì chéng yíng 驅霆策電qū tíng cè diàn 趨之如鶩qū zhī rú wù 去暗投明qù àn tóu míng 去本趨末qù běn qū mò 祛病延年qū bìng yán nián 取長棄短qǔ cháng qì duǎn 取法于上,僅得其中qǔ fǎ yú shàng jǐn dé qí zhōng 取法于上,僅得乎中qǔ fǎ yú shàng,jìn dé hū zhōng 去故就新qù gù jiù xīn 去故納新qù gù nà xīn 屈蠖求伸qū huò qiú shēn 曲盡奇妙qū jìn qí miào 曲盡其巧qū jìn qí qiǎo 取精用宏qǔ jīng yòng hóng 驅雷策電qū léi cè diàn 取亂存亡qǔ luàn cún wáng 取其精華,去其糟粕qǔ qí jīng huá qù qí zāo pò 去其糟粕,存其精華qù qí zāo pò,cún qí jīng huá 取青媲白qǔ qīng pì bái 趨權附勢qū quán fù shì 闃然無聲qù rán wú shēng 趨時奉勢qū shí fèng shì 趨時附勢qū shí fù shì 去泰去甚qù tài qù shèn 去太去甚qù tài qù shèn 曲突移薪qǔ tū yí xīn 去邪歸正qù xié guī zhèng 趨炎奉勢qū yán fèng shì 趨炎附熱qū yán fù rè 更多>

拼音quan開頭的成語大全

全神關注quán shén guān zhù 全璧歸趙quán bì guī zhào 犬吠之警quǎn fèi zhī jǐng 全功盡棄quán gōng jìn qì 全軍覆滅quán jūn fù miè 權均力敵quán jūn lì dí 權均力齊quán jūn lì qí 全力赴之quán lì fù zhī 犬馬之誠quǎn mǎ zhī chéng 犬馬之勞quǎn mǎ zhī láo 犬馬之年quǎn mǎ zhī nián 全能全智quán néng quán zhì 全盤托出quán pán tuō chū 拳拳之枕quán quán zhī zhěn 勸善黜惡quàn shàn chù è 勸善戒惡quàn shàn jiè è 泉石膏肓,煙霞痼疾quán shí gāo huāng yān xiá gù jí 權時制宜quán shí zhì yí 拳頭上站的人,胳膊上走的馬quán tóu shàng zhàn dí rén gē bó shàng zǒu dí mǎ 全無人性quán wú rén xìng 犬牙相錯quǎn yá xiāng cuò 犬牙相制quǎn yá xiāng zhì 權宜之策quán yí zhī cè 權知輕重,度知長短quán zhī qīng zhòng dù zhī cháng duǎn 全智全能quán zhì quán néng 勸百諷一quàn bǎi fěng yī 泉白如玉quán bái rú yù 權變鋒出quán biàn fēng chū 拳不離手,曲不離口quán bù lí shǒu,qǔ bù lí kǒu 犬不夜吠quǎn bù yè fèi 詮才末學quán cái mò xué 更多>

拼音que開頭的成語大全

鵲巢鳩居què cháo jiū jū 鵲巢鳩踞què cháo jiū jù 鵲巢鳩據què cháo jiū jù 鵲巢鳩佔què cháo jiū zhàn 鵲巢鳩占què cháo jiū zhàn 鵲巢鳩主què cháo jiū zhǔ 缺吃短穿quē chī duǎn chuān 確固不拔què gù bù bá 雀角鼠牙què jiǎo shǔ yá 雀角之忿què jiǎo zhī fèn 卻老還童què lǎo huán tóng 確然不羣què rán bù qún 缺食無衣quē shí wú yī 闕一不可què yī bù kě 確鑿不移què záo bù yí 卻病延年què bìng yán nián 卻步圖前què bù tú qián 鵲巢知風què cháo zhī fēng 缺吃少穿quē chī shǎo chuān 雀兒腸肚què ér cháng dù 鵲返鸞回què fǎn luán huí 鵲反鸞驚què fǎn luán jīng 鵲潢寶扛què huáng bǎo káng 確乎不拔què hū bù bá 缺斤短兩quē jīn duǎn liǎng 卻金暮夜què jīn mù yè 榷酒征茶què jiǔ zhēng chá 卻客疏士què kè shū shì 缺口鑷子quē kǒu niè zi 瘸狼渴疾qué láng kě jí 鵲壘巢鳩què lěi cháo jiū 更多>

拼音qun開頭的成語大全

裙布荊釵qún bù jīng chāi 羣而不黨qún ér bù dǎng 群居穴處qún jū xué chǔ 群空冀北qún kōng jì běi 群口啾唧qún kǒu jiū jī 群口鑠金qún kǒu shuò jīn 羣口鑠金qún kǒu shuò jīn 羣龍無首qún lóng wú shǒu 群賢畢至qún xián bì zhì 群賢畢至,少長咸集qún xián bì zhì,shào zhǎng xián jí 群蟻附膻qún yǐ fù shān 羣蟻潰堤qún yǐ kuì dī 裙布釵荊qún bù chāi jīng 群策群力qún cè qún lì 群雌粥粥qún cí yù yù 裙帶關系qún dài guān xì 群而不黨qún ér bù dǎng 群芳競艷qún fāng jìng yàn 群方咸遂qún fāng xián suì 群芳爭艷qún fāng zhēng yàn 羣分類聚qún fēn lèi jù 群分類聚qún fēn lèi jù 群鴻戲海qún hóng xì hǎi 麇集蜂萃qún jí fēng cuì 裙屐少年qún jī shào nián 群居和一qún jū hé yī 群居終日,言不及義qún jū zhōng rì,yán bù jí yì 群龍無首qún lóng wú shǒu 群盲摸象qún máng mō xiàng 群魔亂舞qún mó luàn wǔ 群起而攻之qún qǐ ér gōng zhī 更多>

按拼音查成語

ABCDEFGHJKLMNOPQRSTWXYZ
©2022 小娃子  版權所有  小娃子 育兒生活實用查詢工具
两个人免费观看日本的完整版_最近更新中文字幕下载_欧美一级特黄AAA片免费_两个人看的www免费