字母K開頭的成語大全

拼音ka開頭的成語大全

拼音kai開頭的成語大全

開誠相見kāi chéng xiāng jiàn 開國濟民kāi guó jì mín 開國元老kāi guó yuán lǎo 開華結實kāi huā jié shí 開基創業kāi jī chuàng yè 開疆辟土kāi jiāng bì tǔ 開疆拓境kāi jiāng tuò jìng 開疆拓宇kāi jiāng tuò yǔ 開疆展土kāi jiāng zhǎn tǔ 開卷有得kāi juàn yǒu dé 開口見心kāi kǒu jiàn xīn 開來繼往kāi lái jì wǎng 開利除害kāi lì chú hài 開籠放雀kāi lóng fàng què 開鑼喝道kāi luó hē dào 開眉笑眼kāi méi xiào yǎn 開眉展眼kāi méi zhǎn yǎn 開門延盜kāi mén yán dào 慨然領諾kǎi rán lǐng nuò 愾然嘆息kài rán tàn xī 開山老祖kāi shān lǎo zǔ 開山始祖kāi shān shǐ zǔ 欬唾成珠kài tuò chéng zhū 開心見膽kāi xīn jiàn dǎn 開心寫意kāi xīn xiě yì 開心鑰匙kāi xīn yuè chí 開云見日kāi yún jiàn rì 開云見天kāi yún jiàn tiān 開足馬力kāi zú mǎ lì 開誠布公kāi chéng bù gōng 慨當以慷kǎi dāng yǐ kāng 更多>

拼音kan開頭的成語大全

看人說話kàn rén shuō huà 看不上眼kàn bù shàng yǎn 看得見,摸得著kàn dé jiàn,mō dé zhuó 看風駛船kàn fēng shǐ chuán 看風使船kàn fēng shǐ chuán 看風使舵kàn fēng shǐ duò 看風使帆kàn fēng shǐ fān 看風轉舵kàn fēng zhuǎn duò 看家本事kàn jiā běn shì 埳井之蛙kǎn jǐng zhī wā 坎井之鼃kǎn jǐng zhī wā 侃侃而言kǎn kǎn ér yán 看人眉眼kàn rén méi yǎn 看人行事kàn rén xíng shì 堪托死生kān tuō sǐ shēng 瞰瑕伺隙kàn xiá sì xì 矙瑕伺隙kàn xiá sì xì 刊心刻骨kān xīn kè gǔ 砍一枝,損百枝kǎn yī zhī sǔn bǎi zhī 坎止流行kǎn zhǐ liú xíng 看碧成朱kàn bì chéng zhū 看菜吃飯kàn cài chī fàn 看菜吃飯,量體裁衣kàn cài chī fàn , liàng tǐ cái yī 堪稱獨步kān chēng dú bù 看風駛篷kàn fēng shǐ péng 看風行船kàn fēng xíng chuán 看風行事kàn fēng xíng shì 砍瓜切菜kǎn guā qiē cài 看家本領kān jiā běn lǐng 看景生情kàn jǐng shēng qíng 坎井之蛙kǎn jǐng zhī wā 更多>

拼音kang開頭的成語大全

糠豆不瞻kāng dòu bù zhān 抗懷物外kàng huái wù wài 慷慨悲歌kāng kǎi bēi gē 慷慨赴義kāng kǎi fù yì 慷慨激烈kāng kǎi jī liè 慷慨激揚kāng kǎi jī yáng 慷慨仗義kāng kǎi zhàng yì 伉儷榮諧kàng lì róng xié 康強逢吉kāng qiáng féng jí 抗顏高議kàng yán gāo yì 康莊大路kāng zhuāng dà lù 糠秕在前kāng bǐ zài qián 糠菜半年糧kāng cài bàn nián liáng 抗塵走俗kàng chén zǒu sú 扛大梁káng dà liáng 糠豆不贍kang dou bu shan 亢極之悔kàng jí zhī huǐ 慷慨陳詞kāng kǎi chén cí 慷慨激昂kāng kǎi jī áng 慷慨解囊kāng kǎi jiě náng 慷慨就義kāng kǎi jiù yì 慷慨捐生kāng kǎi juān shēng 慷慨淋漓kāng kǎi lín lí 慷慨輸將kāng kǎi shū jiāng 康了之中kāng liǎo zhī zhōng 伉儷情深kàng lì qíng shēn 亢厲為能kàng lì wéi néng 亢龍有悔kàng lóng yǒu huǐ 康衢之謠kāng qú zhī yáo 慷他人之慨kāng tā rén zhī kǎi 亢心憍氣kàng xīn jiāo qì 更多>

拼音kao開頭的成語大全

考名責實kǎo míng zé shí 考績黜陟kǎo jì chù zhì 尻輪神馬kāo lún shén mǎ 靠胸貼肉kào xiōng tiē ròu 考績幽明kǎo jì yōu míng 靠山吃山kào shān chī shān 靠山吃山,靠水吃水kào shān chī shān,kào shuǐ chī shuǐ 犒賞三軍kào shǎng sān jūn 靠天吃飯kào tiān chī fàn 尻輿神馬kāo yú shén mǎ 更多>

拼音ke開頭的成語大全

克/升濃度kè /shēng nóng dù 刻薄成家kè bó chéng jiā 刻不容緩kè bù róng huǎn 可操左券kě cāo zuǒ quàn 可乘之隙kě chéng zhī xì 刻楮功巧kè chǔ gōng qiǎo 刻船求劍kè chuán qiú jiàn 渴而穿井kě ér chuān jǐng 刻骨崩心kè gǔ bēng xīn 刻骨鏤心kè gǔ lòu xīn 刻骨相思kè gǔ xiāng sī 刻鵠不成kè hú bù chéng 刻鵠不成尚類鶩kè hú bù chéng shàng lèi wù 刻鵠成鶩kè hú chéng wù 刻畫無鹽,唐突西施kè huà wú yán,táng tū xī shī 刻己自責kè jǐ zì zé 克儉克勤kè jiǎn kè qín 刻苦耐勞kè kǔ nài láo 顆粒無存kē lì wú cún 渴鹿奔泉kě lù bēn quán 刻木為吏kè mù wéi lì 可泣可歌kě qì kě gē 溘然長往kè rán cháng wǎng 可殺不可辱kě shā bù kě rǔ 恪守不渝kè shǒu bù yú 可同患,難處安kě tóng huàn,nán chǔ ān 科頭赤足kē tóu chì zú 溘先朝露kè xiān zhāo lù 可心如意kě xīn rú yì 渴心生塵kě xīn shēng chén 磕牙料嘴kē yá liào zuǐ 更多>

拼音ken開頭的成語大全

肯構肯堂kěn gòu kěn táng 肯堂肯構kěn táng kěn gòu 更多>

拼音keng開頭的成語大全

坑繃拐騙kēng bēng guǎi piàn 鏗金戛玉kēng jīn jiá yù 硁硁之愚kēng kēng zhī yú 坑灰未冷kēng huī wèi lěng 坑家敗業kēng jiā bài yè 鏗金霏玉kēng jīn fēi yù 吭吭吃吃kēng kēng chī chī 坑坑坎坎kēng kēng kǎn kǎn 鏗鏗鏘鏘kēng kēng qiāng qiāng 坑坑洼洼kēng keng wā wā 硁硁之見kēng kēng zhī jiàn 硁硁之信kēng kēng zhī xìn 坑蒙拐騙kēng mēng guǎi piàn 鏗鏹頓挫kēng qiāng dùn cuò 鏗鏘頓挫kēng qiāng dùn cuò 鏗鏘有力kēng qiāng yǒu lì 坑儒焚書kēng rú fén shū 更多>

拼音kong開頭的成語大全

孔方兄kǒng fāng xiōng 空谷白駒kōng gǔ bái jū 空谷跫音kōng gǔ qióng yīn 恐后爭先kǒng hòu zhēng xiān 空話連篇kōng huà lián piān 空花陽焰kōng huā yáng yàn 空空妙手kōng kōng miào shǒu 控名責實kòng míng zé shí 空前絶后kōng qián jué hòu 孔情周思kǒng qíng zhōu sī 空室蓬戶kōng shì péng hù 空手套白狼kōng shǒu tào bái láng 孔思周情kǒng sī zhōu qíng 孔席不適kǒng xí bù shì 空臆盡言kōng yì jìn yán 孔壁古文kǒng bì gǔ wén 空城計kōng chéng jì 空洞無物kōng dòng wú wù 空費詞說kōng fèi cí shuō 空腹高心kōng fù gāo xīn 空腹便便kōng fù pián pián 空谷傳聲kōng gǔ chuán shēng 空古絕今kōng gǔ jué jīn 空谷幽蘭kōng gǔ yōu lán 空谷足音kōng gǔ zú yīn 恐后無憑kǒng hòu wú píng 孔懷之親kǒng huái zhī qīn 孔懷之重kǒng huái zhī zhòng 恐慌萬狀kǒng huāng wàn zhuàng 空空蕩蕩kōng kōng dàng dàng 空空洞洞kōng kōng dòng dòng 更多>

拼音kou開頭的成語大全

口稱三昧kǒu chēng sān mèi 口出大言kǒu chū dà yán 口呆目瞪kǒu dāi mù dèng 口呆目鈍kǒu dāi mù dùn 口耳相承kǒu ěr xiāng chéng 口服心服kǒu fú xīn fú 口腹自役kǒu fù zì yì 扣楫中流kòu jí zhōng liú 口角流沫kǒu jiǎo liú mò 口角流涎kǒu jiǎo liú xián 口口相傳kǒu kǒu xiāng chuán 口快心直kǒu kuài xīn zhí 扣盤捫鑰kòu pán mén yuè 扣槃捫籥kòu pán mén yuè 扣槃捫燭kòu pán mén zhú 口巧手拙kǒu qiǎo shǒu zhuō 扣屎盔子kòu shǐ kuī zǐ 口似懸河kǒu sì xuán hé 口誦心維kǒu sòng xīn wéi 口談道德,志在穿窬kǒu tán dào dé zhì zài chuān yú 口銜天憲kǒu xián tiān xiàn 扣小小鳴,扣大大鳴kòu xiǎo xiǎo míng kòu dà dà míng 叩心泣血kòu xīn qì xuè 摳心挖血kōu xīn wā xuè 口語籍籍kǒu yǔ jí jí 口燥唇干kǒu zào chún gān 口燥喉干kǒu zào hóu gān 口直心快kǒu zhí xīn kuài 口墜天花kǒu zhuì tiān huā 口碑載道kǒu bēi zài dào 口辯戶說kǒu biàn hù shuō 更多>

拼音ku開頭的成語大全

苦不可言kǔ bù kě yán 刳肝瀝膽kū gān lì dǎn 枯骨之余kū gǔ zhī yú 苦海無邊kǔ hǎi wú biān 苦盡甜來kǔ jìn tián lái 枯井頹巢kū jǐng tuí cháo 苦口良藥kǔ kǒu liáng yào 枯木生花kū mù shēng huā 枯木朽株kū mù xiǔ zhū 苦難深重kǔ nán shēn zhòng 枯枿朽株kū niè xiǔ zhū 哭岐泣練kū qí qì liàn 苦肉計kǔ ròu jì 苦身焦思kǔ shēn jiāo sī 枯樹逢春kū shù féng chūn 枯樹生花kū shù shēng huā 苦思冥想kǔ sī míng xiǎng 刳胎焚夭kū tāi fén yāo 枯體灰心kū tǐ huī xīn 哭天喊地kū tiān hǎn dì 苦心積慮kǔ xīn jī lǜ 苦心焦慮kǔ xīn jiāo lǜ 枯形灰心kū xíng huī xīn 枯朽之余kū xiǔ zhī yú 苦學力文kǔ xué lì wén 枯楊之稊kū yáng zhī tí 枯魚涸轍kū yú hé zhé 苦雨凄風kǔ yǔ qī fēng 楛耘傷歲kǔ yún shāng suì 枯株朽木kū zhū xiǔ mù 苦繃苦拽kǔ bēng kǔ zhuài 更多>

拼音kua開頭的成語大全

夸大其辭kuā dà qí cí 夸誕大言kuā dàn dà yán 夸誕生惑kuā dàn shēng huò 夸父追日kuā fù zhuī rì 夸夸而談kuā kuā ér tán 夸能斗智kuā néng dǒu zhì 夸毗以求kuā pí yǐ qiú 夸強說會kuā qiáng shuō huì 夸妍斗艷kuā yán dǒu yàn 跨州越郡kuà zhōu yuè jùn 夸辯之徒kuā biàn zhī tú 夸誕之語kuā dàn zhī yǔ 夸大其詞kuā dà qí cí 夸多斗靡kuā duō dòu mí 跨鳳乘龍kuà fèng chéng lóng 跨鳳乘鸞kuà fèng chéng luán 夸父逐日kuā fù zhú rì 夸功自大kuā gōng zì dà 夸夸其談kuā kuā qí tán 夸強道會kuā qiáng dào huì 姱容修態kuā róng xiū tài 跨山壓海kuà shān yā hǎi 胯下蒲伏kuà xià pú fú 胯下之辱kuà xià zhī rǔ 跨者不行kuà zhě bù xíng 夸州兼郡kuà zhōu jiān jùn 跨州連郡kuà zhōu lián jùn 更多>

拼音kuai開頭的成語大全

快步流星kuài bù liú xīng 快快活活kuài kuài huó huó 快人快事kuài rén kuài shì 快人快性kuài rén kuài xìng 快心滿意kuài xīn mǎn yì 快心滿志kuài xīn mǎn zhì 快心遂意kuài xīn suì yì 快刀斷亂麻kuài dāo duàn luàn má 快刀斬亂麻kuài dāo zhǎn luàn má 快刀斬亂絲kuài dāo zhǎn luàn sī 快刀斬麻kuài dāo zhǎn má 快犢破車kuài dú pò chē 塊兒八毛kuài er bā máo 會稽一戰kuài jī yí zhàn 快口直腸kuài kǒu zhí cháng 快馬加鞭kuài mǎ jiā biān 快馬溜撒kuài mǎ liū sā 快馬一鞭kuài mǎ yī biān 塊然獨處kuài rán dú chǔ 塊人獨處kuài rén dú chǔ 快人快語kuài rén kuài yǔ 鄶下無譏kuài xià wú jī 快言快語kuài yán kuài yǔ 快意當前kuài yì dāng qián 膾炙人口kuài zhì rén kǒu 更多>

拼音kuan開頭的成語大全

寬備窄用kuān bèi zhǎi yòng 寬宏大度kuān hóng dà dù 寬宏大量kuān hóng dà liáng 寬洪大量kuān hóng dà liáng 寬洪海量kuān hóng hǎi liàng 寬懷大度kuān huái dà dù 寬豁大度kuān huō dà dù 寬猛并濟kuān měng bìng jì 寬仁大度kuān rén dà dù 款語溫言kuǎn yǔ wēn yán 寬大為懷kuān dà wéi huái 寬打窄用kuān dǎ zhǎi yòng 寬洪大度kuān hóng dà dù 款款而談kuǎn kuǎn ér tán 款款深深kuǎn kuǎn shēn shēn 款款之愚kuǎn kuǎn zhī yú 寬廉平正kuān lián píng zhèng 寬猛相濟kuān měng xiāng jì 寬袍大袖kuān páo dà xiù 款啟寡聞kuǎn qǐ guǎ wén 款曲周至kuǎn qǔ zhōu zhì 寬容大度kuān róng dà dù 寬心丸kuān xīn wán 款學寡聞kuǎn xué guǎ wén 款言不聽kuǎn yán bù tīng 寬嚴得體kuān yán dé tǐ 寬以待人kuān yǐ dài rén 更多>

拼音kuang開頭的成語大全

狂蜂浪蝶kuáng fēng làng dié 曠達不羈kuàng dá bù jī 狂風不終朝,驟雨不終日kuáng fēng bù zhōng zhāo zhòu yǔ bù zhōng rì 狂風惡浪kuáng fēng è làng 狂峰浪蝶kuáng fēng làng dié 狂風驟雨kuáng fēng zhòu yǔ 曠夫怨女kuàng fū yuàn nǚ 曠古奇聞kuàng gǔ qí wén 曠古未聞kuàng gǔ wèi wén 狂瞽之言kuáng gǔ zhī yán 匡國濟時kuāng guó jì shí 匡亂反正kuāng luàn fǎn zhèng 曠邈無家kuàng miǎo wú jiā 狂朋恠友kuáng péng guài yǒu 狂朋怪友kuáng péng guài yǒu 曠日長久kuàng rì cháng jiǔ 曠日經久kuàng rì jīng jiǔ 曠日經年kuàng rì jīng nián 曠日離久kuàng rì lí jiǔ 曠日引久kuàng rì yǐn jiǔ 曠日引月kuàng rì yǐn yuè 曠若發矇kuàng ruò fā méng 匡時濟俗kuāng shí jì sú 曠世逸才kuàng shì yì cái 匡俗濟時kuāng sú jì shí 狂濤駭浪kuáng tāo hài làng 狂濤巨浪kuáng tāo jù làng 曠心怡神kuàng xīn yí shén 狂悖無道kuáng bèi wú dào 匡床蒻席kuāng chuáng ruò xí 曠大之度kuàng dà zhī dù 更多>

拼音kui開頭的成語大全

窺豹一斑kuī bào yī bān 潰兵游勇kuì bīng yóu yǒng 潰敵如決河kuì dí rú jué hé 愧汗無地kuì hàn wú dì 窺間伺隙kuī jiān sì xì 窺見一斑kuī jiàn yī bān 魁壘擠摧kuí lěi jǐ cuī 揆理度情kuí lǐ dù qíng 揆理度勢kuí lǐ dù shì 夔龍禮樂kuí lóng lǐ lè 潰冒沖突kuì mào chōng tū 窺竊神器kuī qiè shén qì 揆時度勢kuí shí dù shì 窺伺間隙kuī sì jiān xì 窺牗小兒kuī yǒu xiǎo ér 跬步不離kuǐ bù bù lí 潰不成軍kuì bù chéng jūn 愧不敢當kuì bù gǎn dāng 跬步千里kuǐ bù qiān lǐ 窺測方向,以求一逞kuī cè fāng xiàng,yǐ qiú yī chěng 虧法利私kuī fǎ lì sī 窺谷忘反kuī gǔ wàng fǎn 葵花向日kuí huā xiàng rì 愧悔無地kuì huǐ wú dì 葵藿傾陽kuí huò qīng yáng 葵藿之心kuí huò zhī xīn 愧及膏肓kuì jí gāo huāng 傀儡登場kuǐ lěi dēng chǎng 魁壘之士kuí lěi zhī shì 虧名損實kuī míng sǔn shí 饋貧之糧kuì pín zhī liáng 更多>

拼音kun開頭的成語大全

昆岡之火kūn gāng zhī huǒ 昆侖失火,玉石俱焚kūn lún shī huǒ yù shí jù fén 昆侖之球琳kūn lún zhī qiú lín 困勉下學kùn miǎn xià xué 鹍鵬得志kūn péng dé zhì 昆山之下,以玉抵鳥kūn shān zhī xià yǐ yù dǐ niǎo 昆山之玉kūn shān zhī yù 困心衡慮kùn xīn héng lǜ 捆載而歸kǔn zài ér guī 悃愊無華kǔn bì wú huá 昆弟之好kūn dì zhī hǎo 困而不學kùn ér bù xué 困而學之kùn ér xué zhī 壸漿簞食kǔn jiāng dān shí 昆山片玉kūn shān piàn yù 困獸猶斗kùn shòu yóu dòu 困心橫慮kùn xīn héng lǜ 琨玉秋霜kūn yù qiū shuāng 稇載而歸kǔn zǎi ér guī 困知勉行kùn zhī miǎn xíng 悃質無華kǔn zhì wú huá 更多>

拼音kuo開頭的成語大全

闊步高談kuò bù gāo tán 廓達大度kuò dá dà dù 廓開大計kuò kāi dà jì 闊論高談kuò lùn gāo tán 括目相待kuò mù xiāng dài 括囊避咎kuò náng bì jiù 括囊拱手kuò náng gǒng shǒu 擴而充之kuò ér chōng zhī 括囊不言kuò náng bù yán 括囊守祿kuò náng shǒu lù 廓清環宇kuò qīng huán yǔ 廓清寰宇kuò qīng huán yǔ 廓然無累kuò rán wú lěi 更多>

按拼音查成語

ABCDEFGHJKLMNOPQRSTWXYZ
©2022 小娃子  版權所有  小娃子 育兒生活實用查詢工具
两个人免费观看日本的完整版_最近更新中文字幕下载_欧美一级特黄AAA片免费_两个人看的www免费