字母J開頭的成語大全

拼音ji開頭的成語大全

激揚清濁jī yáng qīng zhuó 霽月光風jì yuè guāng fēng 極目遠望jí mù yuǎn wàng 極天罔地jí tiān wǎng dì 急脈緩灸jí mài huǎn jiù 急如風火jí rú fēng huǒ 急功好利jí gōng hǎo lì 疾惡如讎jí è rú chóu 積習難除jī xí nán chú 疾首痛心jí shǒu tòng xīn 急不可耐jí bù kě nài 濟世之才jì shì zhī cái 既有今日,何必當初jì yǒu jīn rì,hé bì dāng chū 急于星火jí yú xīng huǒ 激昂慷慨jī áng kāng kǎi 極本窮源jí běn qióng yuán 肌擘理分jī bò lǐ fēn 計不返顧jì bù fǎn gù 計不反顧jì bù fǎn gù 饑不遑食jī bù huáng shí 急不及待jí bù jí dài 急不可待jí bù kě dài 機不容發jī bù róng fà 積不相能jī bù xiāng néng 幾不欲生jī bù yù shēng 急不擇路jí bù zé lù 急不擇途jí bù zé tú 急不擇言jí bù zé yán 饑飡渴飲jī cān kě yǐn 積草屯糧jī cǎo tún liáng 積草囤糧jī cǎo tún liáng 更多>

拼音jia開頭的成語大全

家破人離jiā pò rén lí 假公營私jiǎ gōng yíng sī 假力于人jiǎ lì yú rén 家給民足jiā jǐ mín zú 駕霧騰云jià wù téng yún 家敗人亡jiā bài rén wáng 浹背汗流jiā bèi hàn liú 家常茶飯jiā cháng chá fàn 家常里短jiā cháng lǐ duǎn 家丑不外揚jiā chǒu bù wài yáng 家傳戶誦jiā chuán hù sòng 家傳戶頌jiā chuán hù sòng 家傳人誦jiā chuán rén sòng 假傳圣旨jiǎ chuán shèng zhǐ 假道滅虢jiǎ dào miè guó 價等連城jià děng lián chéng 甲第連天jiǎ dì lián tiān 甲第星羅jiǎ dì xīng luó 家反宅亂jiā fǎn zhái luàn 家煩宅亂jiā fán zhái luàn 戛釜撞翁jiá fǔ zhuàng wèng 戛羹之嫂jiá gēng zhī sǎo 嫁狗逐狗jià gǒu zhú gǒu 加官進爵jiā guān jìn jué 加官進祿jiā guān jìn lù 加官進位jiā guān jìn wèi 家雞野雉jiā jī yě zhì 嫁雞逐雞,嫁犬逐犬jià jī zhú jī,jià quǎn zhú quǎn 戛戛乎其難矣jiá jiá hū qí nán yǐ 戛戛其難jiá jiá qí nán 架肩擊轂jià jiān jī gǔ 更多>

拼音jian開頭的成語大全

簡捷了當jiǎn jié liǎo dàng 見利思義jiàn lì sī yì 蹇之匪躬jiǎn zhī fěi gōng 見德思齊jiàn dé sī qí 箭拔弩張jiàn bá nǔ zhāng 鑒毛辨色jiàn máo biàn sè 鑒前毖后jiàn qián bì hòu 見笑大方jiàn xiào dà fāng 見義當為jiàn yì dāng wéi 見危致命jiàn wēi zhì mìng 見事風生jiàn shì fēng shēng 見所不見jiàn suǒ bù jiàn 見溺不救jiàn nì bù jiù 見始知終jiàn shǐ zhī zhōng 見誚大方jiàn qiào dà fāng 見義必為jiàn yì bì wéi 見貌辨色jiàn mào biàn sè 堅甲利刃jiān jiǎ lì rèn 肩背相望jiān bèi xiāng wàng 堅強不屈jiān qiáng bù qū 尖言冷語jiān yán lěng yǔ 間不容息jiàn bù róng xī 堅如盤石jiān rú pán shí 堅甲厲兵jiān jiǎ lì bīng 兼收并采jiān shōu bìng cǎi 劍態簫心jiàn tai xiāo xīn 兼葭倚玉jiān jiā yǐ yù 兼權熟計jiān quán shú jì 兼包并容jiān bāo bìng róng 堅壁不戰jiān bì bù zhàn 肩不能挑,手不能提jiān bù néng tiāo shǒu bù néng tí 更多>

拼音jiang開頭的成語大全

江天一色jiāng tiān yī sè 江翻海沸jiāng fān hǎi fèi 江翻海倒jiāng fān hǎi dǎo 將無作有jiāng wú zuò yǒu 漿酒藿肉jiāng jiǔ huò ròu 降尊紆貴jiàng zūn yū guì 將功折過jiāng gōng shé guò 江郎才掩jiāng láng cái yǎn 將本求財jiāng běn qiú cái 將伯之呼jiāng bó zhī hū 獎罰分明jiǎng fá fēn míng 江翻海攪jiāng fān hǎi jiǎo 江翻海擾jiāng fān hǎi rǎo 將廢姑興jiāng fèi gū xīng 將功抵罪jiāng gōng dǐ zuì 將功贖罪jiāng gōng shú zuì 將功折罪jiāng gōng zhē zuì 講古論今jiǎng gǔ lùn jīn 降貴紆尊jiàng guì yū zūn 姜桂之性,到老愈辣jiāng guì zhī xìng dào lǎo yù là 江海士jiāng hǎi shì 將機就計jiāng jī jiù jì 將機就機jiāng jī jiù jī 將恐將懼jiāng kǒng jiāng jù 將李代桃jiāng lǐ dài táo 僵李代桃jiāng lǐ dài táo 江流日下jiāng liú rì xià 江南海北jiāng nán hǎi běi 江山半壁jiāng shān bàn bì 江山可改,本性難移jiāng shān kě gǎi,běn xìng nán yí 僵桃代李jiāng táo dài lǐ 更多>

拼音jiao開頭的成語大全

腳不點地jiǎo bù diǎn dì 矯枉過中jiǎo wǎng guò zhōng 矯世勵俗jiǎo shì lì sú 矯枉過直jiǎo wǎng guò zhí 矯邪歸正jiǎo xié guī zhèng 攪海翻江jiǎo hǎi fān jiāng 焦眉愁眼jiāo méi chóu yǎn 焦唇敝舌jiāo chún bì shé 膠柱調瑟jiāo zhù tiáo sè 矯國更俗jiǎo guó gēng sú 交口同聲jiāo kǒu tóng shēng 撟抂過正jiǎo kuāng guò zhèng 交臂失之jiāo bì shī zhī 較長絜短jiào cháng xié duǎn 焦唇干肺jiāo chún gān fèi 焦唇干舌jiāo chún gān shé 澆醇散樸jiāo chún sàn pǔ 較短比長jiào duǎn bǐ cháng 較短絜長jiào duǎn xié cháng 攪海翻天jiǎo hǎi fān tiān 矯激奇詭jiǎo jī qí guǐ 嬌嬌癡癡jiāo jiāo chī chī 焦金爍石jiāo jīn shuò shí 燋金爍石jiāo jīn shuò shí 角巾素服jiǎo jīn sù fú 交口稱譽jiāo kǒu chēng yù 交口贊譽jiāo kǒu zàn yù 蛟龍擘水jiāo lóng bò shuǐ 蛟龍得云雨,終非池中物jiāo lóng dé yún yǔ zhōng fēi chí zhōng wù 腳忙手亂jiǎo máng shǒu luàn 矯情飾貌jiǎo qíng shì mào 更多>

拼音jie開頭的成語大全

截趾適屨jié zhǐ shì jù 截趾適履jié zhǐ shì lǚ 截鐵斬釘jié tiě zhǎn dìng 街談巷語jiē tán xiàng yǔ 街談巷諺jiē tán xiàng yàn 街頭巷底jiē tóu xiàng dǐ 潔身自守jié shēn zì shǒu 詰屈謷牙jié qū dà yá 潔己從公jié jǐ cóng gōng 借古喻今jiè gǔ yù jīn 節衣素食jié yī sù shí 結駟連鑣jié sì lián biāo 借公行私jiè gōng xíng sī 桀傲不恭jié ào bù gōng 桀驁不恭jié áo bù gōng 桀敖不馴jié áo bù xùn 桀驁不遜jié áo bù xùn 桀驁難馴jié áo nán xùn 解驂推食jiě cān tuī shí 竭誠相待jié chéng xiāng dài 借貸無門jiè dài wú mén 結黨聚群jié dǎng jù qún 結黨連群jié dǎng lián qún 街道巷陌jiē dào xiàng mò 揭地掀天jiē dì xiān tiān 街坊鄰舍jiē fāng lín shè 解紛排難jiě fēn pái nàn 借風使船jiè fēng shǐ chuán 解構之言jiě gòu zhī yán 羯鼓解穢jié gǔ jiě huì 接貴攀高jiē guì pān gāo 更多>

拼音jin開頭的成語大全

巾國英雄jīn guó yīng xióng 錦囊佳制jǐn náng jiā zhì 金波玉液jīn bō yù yè 進退有常jìn tuì yǒu cháng 進退無所jìn tuì wú suǒ 進賢退奸jìn xián tuì jiān 進退無措jìn tuì wú cuò 進賢退愚jìn xián tuì yú 進退無門jìn tuì wú mén 進退為難jìn tuì wéi nán 進退中度jìn tuì zhōng dù 進退失所jìn tuì shī suǒ 進退失圖jìn tuì shī tú 進退出處jìn tuì chū chǔ 盡其所長jìn qí suǒ cháng 金石之功jīn shí zhī gōng 金石之交jīn shí zhī jiāo 金石之言jīn shí zhī yán 金石之計jīn shí zhī jì 金聲玉潤jīn shēng yù rùn 金石可開jīn shí kě kāi 金盡裘弊jīn jìn qiú bì 金匱石室jīn guì shí shì 金人之緘jīn rén zhī jiān 金玉之言jīn yù zhī yán 金榜掛名jīn bǎng guà míng 禁暴誅亂jīn bào zhū luàn 金鎞刮膜jīn bī guā mó 金璧輝煌jīn bì huī huáng 金碧輝映jīn bì huī yìng 金碧熒煌jīn bì yíng huáng 更多>

拼音jing開頭的成語大全

精疲力盡jīng pí lì jìn 驚喜交加jīng xǐ jiāo jiā 驚濤巨浪jīng tāo jù làng 驚群動眾jīng qún dòng zhòng 荊棘塞途jīng jí sè tú 驚神破膽jīng shén pò dǎn 敬賢愛士jìng xián ài shì 敬賢下士jìng xián xià shì 經年累月jīng nián lěi yuè 經濟之才jīng jì zhī cái 經邦論道jīng bāng lùn dào 經幫緯國jīng bāng wěi guó 精兵勇將jīng bīng yǒng jiàng 鯨波鱷浪jīng bō è làng 鯨波怒浪jīng bō nù làng 鯨波鼉浪jīng bō tuó làng 驚采絶艷jīng cǎi jué yàn 驚采絕艷jīng cǎi jué yàn 驚才絶艷jīng cái jué yàn 精誠所加,金石為開jīng chéng suǒ jiā jīn shí wéi kāi 精誠所加,金石為虧jīng chéng suǒ jiā jīn shí wéi kuī 脛大于股者難以步jìng dà yú gǔ zhě nán yǐ bù 井底蛤蟆jǐng dǐ há mā 寒底撈月jǐng dǐ lāo yuè 井底鳴蛙jǐng dǐ míng wā 競短爭長jìng duǎn zhēng cháng 驚愕失色jīng è shī sè 驚耳駭目jīng ěr hài mù 驚風駭浪jīng fēng hài làng 經國之才jīng guó zhī cái 驚慌失措jīng huāng shī cuò 更多>

拼音jiong開頭的成語大全

迥然不羣jiǒng rán bù qún 迥然不群jiǒng rán bù qún 迥然不同jiǒng rán bù tóng 迥不猶人jiǒng bù yóu rén 迥隔霄壤jiong ge xiao rang 迥乎不同jiǒng hū bù tóng 炯炯目光jiǒng jiǒng mù guāng 炯炯有神jiǒng jiǒng yǒu shén 更多>

拼音jiu開頭的成語大全

酒地花天jiǔ dì huā tiān 舊念復萌jiù niàn fù máng 灸艾分痛jiǔ ài fēn tòng 久安長治jiǔ ān cháng zhì 九層之臺,起于累土jiǔ céng zhī tái,qǐ yú lěi tǔ 鳩巢計拙jiū cháo jì zhuō 舊仇宿怨jiù chóu sù yuàn 舊愁新恨jiù chóu xīn hèn 臼杵之交jiù chǔ zhī jiāo 舊調重彈jiù diào zhòng dàn 鳩奪鵲巢jiū duó què cháo 救焚投薪jiù fén tóu xīn 救焚益薪jiù fén yì xīn 柳骨顏筋jiǔ gǔ yán jīn 救過不給jiù guò bù gěi 救過不贍jiù guò bù shàn 酒酣耳熟jiǔ hān ěr shú 舊恨新愁jiù hèn xīn chóu 舊恨新仇jiù hèn xīn chóu 酒后茶余jiǔ hòu chá yú 酒后之勇jiǔ hòu zhī yǒng 舊話重提jiù huà zhòng tí 九閽虎豹jiǔ hūn hǔ bào 救火拯溺jiù huǒ zhěng nì 救急扶傷jiù jí fú shāng 救饑拯溺jiù jī zhěng nì 九間大殿jiǔ jiān dà diàn 鳩僭鵲巢jiū jiàn què cháo 酒澆塊壘jiǔ jiāo kuài lěi 酒澆壘塊jiǔ jiāo lěi kuài 久經風霜jiǔ jīng fēng shuāng 更多>

拼音ju開頭的成語大全

聚螢積雪jù yíng jī xuě 屨賤踴貴jù jiàn yǒng guì 據高臨下jù gāo lín xià 舉直厝枉jǔ zhí cuò wǎng 舉例發凡jǔ lì fā fán 拒狼進虎jù láng jìn hǔ 局地扣天jú dì kòu tiān 局高蹐厚jú gāo guǎ hòu 倨傲無禮jù ào wú lǐ 居不重席jū bù zhòng xí 居不重茵jū bù zhòng yīn 舉措不當jǔ cuò bù dāng 舉措不定jǔ cuò bù dìng 局地吁天jú dì xū tiān 舉鼎拔山jǔ dǐng bá shān 舉鼎絶臏jǔ dǐng jué bìn 局高天,蹐厚地jú gāo tiān,jí hòu dì 鞠躬盡力jū gōng jìn lì 踞虎盤龍jù hǔ pán lóng 局蹐不安jú jí bù ān 屨及劍及jù jí jiàn jí 聚精凝神jù jīng níng shén 居敬窮理jū jìng qióng lǐ 鞠旅陳師jū lǚ chén shī 裾馬襟牛jū mǎ jīn niú 苴茅裂土jū máo liè tǔ 苴茅燾土jū máo tāo tǔ 聚米為谷jù mǐ wéi gǔ 舉目皆是jǔ mù jiē shì 舉目遠望jǔ mù yuǎn wàng 抅奇抉異jū qí jué yì 更多>

拼音juan開頭的成語大全

涓滴不遺juān dī bù yí 卷旗息鼓juǎn qí xī gǔ 卷甲束兵juàn jiǎ shù bīng 涓埃之力juān āi zhī lì 捐本逐末juān běn zhú mò 捐殘去殺juān cán qù shā 鐫骨銘心juān gǔ míng xīn 捐華務實juān huá wù shí 卷甲韜戈juàn jiǎ tāo gē 狷介之士juàn jiè zhī shì 惓惓之意juàn juàn zhī yì 捐軀殉國juān qū xùn guó 涓埃之報juān āi zhī bào 涓埃之功juān āi zhī gōng 涓埃之微juān āi zhī wēi 蠲敝崇善juān bì chóng shàn 涓滴不漏juān dī bù lòu 涓滴成河juān dī chéng hé 涓滴歸公juān dī guī gōng 卷地皮juàn dì pí 涓滴微利juān dī wēi lì 涓滴之勞juān dī zhī láo 捐忿棄瑕juān fèn qì xiá 娟好靜秀juān hǎo jìng xiù 眷紅偎翠juàn hóng wēi cuì 卷甲倍道juǎn jiǎ bèi dào 卷甲銜枚juàn jiǎ xián méi 捐金沉珠juān jīn chén zhū 捐金抵璧juān jīn dǐ bì 眷眷不忘juàn juàn bù wàng 涓涓不壅,終為江河juān juān bù yōng,zhōng wéi jiāng hé 更多>

拼音jue開頭的成語大全

絕后光前jué hòu guāng qián 絕世獨立jué shì dú lì 絕世超倫jué shì chāo lún 抉目懸門jué mù xuán mén 抉目吳門jué mù wú mén 絕不護短jué bù hù duǎn 絕長補短jué cháng bǔ duǎn 絕長繼短jué cháng jì duǎn 絕長續短jué cháng xù duǎn 絶處逢生jué chǔ féng shēng 掘地尋天jué dì xún tiān 絕頂聰明jué dǐng cōng míng 決斷如流jué duàn rú liú 撧耳撓腮juē ěr náo sāi 撧耳揉腮juē ěr róu sāi 決蹯之獸jué fán zhī shòu 絶甘分少jué gān fēn shǎo 絶后光前jué hòu guāng qián 絕后空前jué hòu kōng qián 絕類離群jué lèi lí qún 絶類離羣jué lèi lí qún 絕路逢生jué lù féng shēng 絕倫超群jué lún chāo qún 絕倫逸群jué lún yì qún 絶妙好詞jué miào hǎo cí 絶妙好辭jué miào hǎo cí 絕妙好詞jué miào hǎo cí 掘墓鞭尸jué mù biān shī 掘墓人jué mù rén 抉目胥門jué mù xū mén 絕裙而去jué qún ér qù 更多>

拼音jun開頭的成語大全

軍臨城下jūn lín chéng xià 軍不血刃jūn bù xuè rèn 軍不厭詐jūn bù yàn zhà 君唱臣和jūn chàng chén hé 峻法嚴刑jùn fǎ yán xíng 峻宇彫墻jùn yǔ diāo qiáng 麇至沓來jūn zhì tà lái 君子愛財,取之有道jūn zǐ ài cái,qǔ zhī yǒu dào 君子愛人以德jūn zǐ ài rén yǐ dé 君子報仇,十年不晚jūn zǐ bào chóu,shí nián bù wǎn 君子交絕,不出惡聲jūn zǐ jiāo jué,bù chū è shēng 君子勞心,小人勞力jūn zǐ láo xīn xiǎo rén láo lì 君子之交接如水jūn zǐ zhī jiāo jiē rú shuǐ 峻阪鹽車jùn bǎn yán chē 駿波虎浪jùn bō hǔ làng 君側之惡jūn cè zhī è 君臣佐使jūn chén zuǒ shǐ 軍法從事jūn fǎ cóng shì 駿骨牽鹽jùn gǔ qiān yán 麇駭雉伏jūn hài zhì fú 俊杰廉悍jùn jié lián hàn 麕集蜂萃jūn jí fēng cuì 軍令如山jūn lìng rú shān 軍令狀jūn lìng zhuàng 駿命不易jùn mìng bù yì 君命無二jūn mìng wú èr 君辱臣死jūn rǔ chén sǐ 君圣臣賢jūn shèng chén xián 皸手繭足jūn shǒu jiǎn zú 鈞天廣樂jūn tiān guǎng yuè 鈞天之樂jūn tiān zhī yuè 更多>

按拼音查成語

ABCDEFGHJKLMNOPQRSTWXYZ
©2022 小娃子  版權所有  小娃子 育兒生活實用查詢工具
两个人免费观看日本的完整版_最近更新中文字幕下载_欧美一级特黄AAA片免费_两个人看的www免费