字母D開頭的成語大全

拼音da開頭的成語大全

大才榱盤dà cái cuī pán 大得人心dà dé rén xīn 大煞風趣dà shà fēng qù 大地回春dà dì huí chūn 大地春回dà dì chūn huí 大殺風景dà shā fēng jǐng 大夢初醒dà mèng chū xǐng 大張其詞dà zhāng qí cí 大計小用dà jì xiǎo yòng 大失人望dà shī rén wàng 大有可觀dà yǒu kě guān 大喜若狂dā xǐ ruò kuáng 大天白日dà tiān bái rì 大敗虧輪dà bài kuī lún 大白于天下dà bái yú tiān xià 大才榱槃dà cái cuī pán 大才盤盤dà cái pán pán 大才小用dà cái xiǎo yòng 打草蛇驚dǎ cǎo shé jīng 大澈大悟dà chè dà wù 大秤小斗dà chèng xiǎo dǒu 打出王牌dǎ chū wáng pái 大處著墨dà chǔ zhuó mò 大處著眼dà chù zhuó yǎn 大處著眼,小處著手dà chǔ zhuó yǎn,xiǎo chǔ zhuó shǒu 大吹大打dà chuī dà dǎ 打打鬧鬧dǎ dǎ nào nào 大大小小dà dà xiǎo xiǎo 大膽包身dà dǎn bāo shēn 大纛高牙dà dào gāo yá 大斗小秤dà dǒu xiǎo chèng 更多>

拼音dai開頭的成語大全

待時而動dài shí ér dòng 待理不理dài lǐ bù lǐ 帶罪立功dài zuì lì gōng 戴發含齒dài fā hán chǐ 戴發含牙dài fā hán yá 戴高帽兒dài gāo mào ér 待機再舉dài jī zài jǔ 待賈而沽dài jiǎ ér gū 戴笠乘車dài lì chéng chē 帶礪河山dài lì hé shān 帶礪山河dài lì shān hé 戴眉含齒dài méi hán chǐ 代人說項dài rén shuō xiàng 待勢乘時dài shì chéng shí 帶水拖泥dài shuǐ tuō ní 呆似木雞dāi sì mù jī 戴頭而來dài tóu ér lái 待兔守株dài tù shǒu zhū 代為說項dài wéi shuì xiàng 代越庖俎dài yuè páo zǔ 戴月披星dài yuè pī xīng 帶月披星dài yuè pī xīng 待詔公車dài zhào gōng chē 戴罪圖功dài zuì tú gōng 駘背鶴發dài bèi hè fā 代拆代行dài chāi dài xíng 待答不理dài dá bù lǐ 代代相傳dài dài xiāng chuán 戴大帽子dài dà mào zi 怠惰因循dài duò yīn xún 戴高履厚dài gāo lǚ hòu 更多>

拼音dan開頭的成語大全

膽破心驚dǎn pò xīn jīng 單槍獨馬dān qiāng dú mǎ 單相思dān xiāng sī 簞瓢陋室dān piáo lòu shì 彈雨槍林dàn yǔ qiāng lín 單絲不成線dān sī bù chéng xiàn 膽小如鼷dǎn xiǎo rú xī 彈盡援絕dàn jìn yuán jué 膽壯心雄dǎn zhuàng xīn xióng 膽壯氣粗dǎn zhuàng qì cū 丹青妙手dān qīng miào shǒu 丹赤漆黑dān chì qī hēi 膽粗氣壯dǎn cū qì zhuàng 膽大潑天dǎn dà pō tiān 膽大心粗dǎn dā xīn cū 膽大心麄dǎn dà xīn cū 膽大心小dǎn dà xīn xiǎo 膽大于身dǎn dà yú shēn 眈眈虎視dān dān hǔ shì 擔當不起dān dāng bù qǐ 擔簦躡屩dān dēng niè juē 淡飯黃虀dàn fàn huáng jī 誕幻不經dàn huàn bù jīng 擔饑受凍dān jī shòu dòng 殫精畢力dān jīng bì lì 殫精極慮dān jīng jí lǜ 殫精竭力dān jīng jié lì 殫精竭慮dān jīng jié lǜ 殫精竭思dān jīng jié sī 擔驚忍怕dān jīng rěn pà 擔驚受恐dān jīng shòu kǒng 更多>

拼音dang開頭的成語大全

黨同妒異dǎng tóng dù yì 當立之年dāng lì zhī nián 當行本色dāng xíng běn sè 當機立決dāng jī lì jué 當家立計dāng jiā lì jì 當家立事dāng jiā lì shì 當家立業dāng jiā lì yè 當場獻丑dāng chǎng xiàn chǒu 蕩蕩默默dàng dàng mò mò 黨惡朋奸dǎng è péng jiān 當耳旁風dāng ěr páng fēng 蕩魂攝魄dàng hún shè pò 當家立紀dāng jiā lì jì 當家做主dāng jiā zuò zhǔ 當世得失dāng shì dé shī 當世無雙dāng shì wú shuāng 黨邪丑正dǎng xié chǒu zhèng 當軸之士dāng zhóu zhī shì 黨豺為虐dǎng chái wéi nüè 當場出彩dāng chǎng chū cǎi 當場出丑dāng chǎng chū chǒu 蕩產傾家dàng chǎn qīng jiā 蕩蕩悠悠dàng dàng yōu yōu 蕩蕩之勛dàng dàng zhī xūn 當道撅坑dāng dào jué kēng 當斷不斷dāng duàn bù duàn 當斷不斷,反受其亂dāng duàn bù duàn,fǎn shòu qí luàn 當耳邊風dāng ěr biān fēng 黨惡佑奸dǎng è yòu jiān 當風秉燭dāng fēng bǐng zhú 蕩海拔山dàng hǎi bá shān 更多>

拼音dao開頭的成語大全

蹈湯赴火dǎo tāng fù huǒ 蹈規循矩dǎo guī xún jǔ 蹈火探湯dǎo huǒ tàn tāng 蹈故習常dǎo gù xí cháng 道高望重dào gāo wàng zhòng 道長爭短dào cháng zhēng duǎn 道不舉遺dào bù jǔ yí 道長論短dào cháng lùn duǎn 倒因為果dǎo yīn wéi guǒ 刀光血影dāo guāng xuè yǐng 道傍苦李dào bàng kǔ lǐ 道邊苦李dào biān kǔ lǐ 道不掇遺dào bù duō yí 道不拾遺dào bù shí yí 道不拾遺,夜不閉戶dào bù shí yí yè bù bì hù 蹈常習故dǎo cháng xí gù 倒持干戈dǎo chí gān gē 倒持太阿dǎo chí tài ā 倒持太阿,授人以柄dǎo chí tài ā,shòu rén yǐ bǐng 倒持泰阿dào chí tài ē 道存目擊dào cún mù jī 倒打一瓦dào dǎ yī wǎ 道道地地dào dào dì dì 道弟稱兄dào dì chēng xiōng 道東說西dào dōng shuō xī 倒鳳顛鸞dǎo fèng diān luán 蹈赴湯火dǎo fù tāng huǒ 道高德重dào gāo dé zhòng 刀耕火耨dāo gēng huǒ nòu 刀耕火耘dāo gēng huǒ yún 道骨仙風dào gǔ xiān fēng 更多>

拼音de開頭的成語大全

德輶如羽dé yóu rú yǔ 德尊望重dé zūn wàng zhòng 德容兼備dé róng jiān bèi 得意之色dé yì zhī sè 得薄能鮮dé bó néng xiān 得勝葫蘆dé shèng hú lu 得不補失dé bù bǔ shī 得失相半dé shī xiāng bàn 得手應心dé shǒu yīng xīn 得不償喪dé bù cháng sàng 德薄才疏dé báo cái shū 德薄才鮮dé báo cái xiān 德薄任重dé báo rèn zhòng 德薄望淺dé báo wàng qiǎn 得不酬失dé bù chóu shī 得財買放dé cái mǎi fàng 得寸得尺dé cùn dé chǐ 德隆望重dé lóng wàng zhòng 德隆望尊dé lóng wàng zūn 得人錢財,與人消災dé rén qián cái,yǔ rén xiāo zāi 德容言功dé róng yán gōng 得勝的貓兒歡似虎dé shèng dí māo ér huān sì hǔ 得勝回頭dé shèng huí tóu 德勝頭回dé shèng tóu huí 德勝頭迴dé shèng tóu huí 得失成敗dé shī chéng bài 得縮頭時且縮頭dé suō tóu shí qiě suō tóu 得未嘗有dé wèi cháng yǒu 德言工貌dé yán gōng mào 德以抱怨dé yǐ bào yuàn 得意不宜再往dé yì bù yí zài wǎng 更多>

拼音den開頭的成語大全

拼音dei開頭的成語大全

拼音deng開頭的成語大全

燈火萬家dēng huǒ wàn jiā 燈盡油干dēng jìn yóu gàn 登車攬轡dēng chē lǎn pèi 登崇俊良dēng chóng jùn liáng 燈蛾撲火dēng é pū huǒ 登鋒陷陣dēng fēng xiàn zhèn 登高必自卑,行遠必自邇dēng gāo bì zì bēi,xíng yuǎn bì zì ěr 燈紅酒緑dēng hóng jiǔ lǜ 等價連城děng jià lián chéng 瞪目哆口dèng mù chǐ kǒu 瞪目結舌dèng mù jié shé 登木求魚déng mù qiú yú 登山踄嶺dēng shān bù lǐng 登山臨水dēng shān lín shuǐ 登山驀嶺dēng shān mò lǐng 登山涉水dēng shān shè shuǐ 登山逾嶺dēng shān yú lǐng 登山越嶺dēng shān yuè lǐng 登山陟嶺dēng shān zhì lǐng 等身著作děng shēn zhù zuò 登手登腳dēng shǒu dēng jiǎo 登臺拜將dēng tái bài jiàng 等閑之人děng xián zhī rén 燈燭輝煌dēng zhú huī huáng 等而上之děng ér shàng zhī 等而下之děng ér xià zhī 登鋒履刃dēng fēng lǚ rèn 登峰造極dēng fēng zào jí 登高必賦dēng gāo bì fù 登高必自dēng gāo bì zì 登高履危dēng gāo lǚ wēi 更多>

拼音di開頭的成語大全

地崩山摧dì bēng shān cuī 地角天涯dì jiǎo tiān yá 抵背扼喉dǐ bèi è hóu 地北天南dì běi tiān nán 敵不可假dí bù kě jiǎ 低唱淺斟dì chàng qiǎn zhēn 低唱淺酌dī chàng qiǎn zhuó 地坼天崩dì chè tiān bēng 地動山摧dì dòng shān cuī 地覆天翻dì fù tiān fān 地廣民眾dì guǎng mín zhòng 地廣人希dì guǎng rén xī 疐后跋前dì hòu bá qián 滌穢布新dí huì bù xīn 滌穢蕩瑕dí huì dàng xiá 地棘天荊dì jí tiān jīng 砥節勵行dǐ jié lì xíng 砥節厲行dǐ jié lì xíng 地久天長dì jiǔ tiān cháng 地曠人稀dì kuàng rén xī 堤潰蟻孔dī kuì yǐ kǒng 地老天昏dì lǎo tiān hūn 砥厲廉隅dǐ lì lián yú 砥厲名號dǐ lì míng hào 砥礪名號dǐ lì míng hào 砥礪名節dǐ lì míng jié 地裂山崩dì liè shān bēng 地靈人杰dì líng rén jié 滴露研珠dī lù yán zhū 低眉垂眼dī méi chuí yǎn 低眉折腰dī méi zhē yāo 更多>

拼音dia開頭的成語大全

拼音dian開頭的成語大全

顛撲不磨diān pū bù mó 點石為金diǎn shí wéi jīn 點金成鐵diǎn jīn chéng tiě 點指莋腳diǎn zhǐ cè jiǎo 點手莋腳diǎn shǒu huá jiǎo 顛簸不破diān bǒ bù pò 典冊高文diǎn cè gāo wén 電掣風馳diàn chè fēng chí 電掣星馳diàn chè xīng chí 顛倒干坤diān dǎo gān kūn 點滴歸公diǎn dī guī gōng 顛干倒坤diān gān dǎo kūn 墊腳石diàn jiǎo shí 顛斤播兩diān jīn bō liǎng 點金乏術diǎn jīn fá shù 掂斤估兩diān jīn gū liǎng 掂斤抹兩diān jīn mò liǎng 顛來簸去diān lái bò qù 顛來播去diān lái bō qù 顛連窮困diān lián qióng kùn 顛連無告diān lián wú gào 點屏成蠅diǎn píng chéng yíng 攧撲不破diān pū bù pò 顛仆流離diān pú liú lí 典妻鬻子diǎn qī yù zǐ 顛乾倒坤diān qiān dǎo kūn 點手劃腳diǎn shǒu huá jiǎo 點水不漏diǎn shuǐ bù lòu 點鐵成金diǎn tiě chéng jīn 顛頭播腦diān tóu bō nǎo 癲頭癲腦diān tóu diān nǎo 更多>

拼音diao開頭的成語大全

雕闌玉砌diāo lán yù qì 雕蟲末伎diāo chóng mò jì 刁鉆促搯diāo zuàn cù chāo 雕蟲薄技diāo chóng báo jì 雕蟲刻篆diāo chóng kè zhuàn 雕蟲末技diāo chóng mò jì 彫蟲小技diāo chóng xiǎo jì 雕蟲小巧diāo chóng xiǎo qiǎo 雕蟲小事diāo chóng xiǎo shì 雕蟲小藝diāo chóng xiǎo yì 彫蟲篆刻diāo chóng zhuàn kè 吊膽驚心diào dǎn jīng xīn 吊膽提心diào dǎn tí xīn 調度征求diào dù zhēng qiú 吊爾郎當diào ěr láng dāng 吊兒浪蕩diào ér làng dàng 雕肝鏤腎diāo gān lòu shèn 雕肝掐腎diāo gān qiā shèn 彫肝琢腎diāo gān zhuó shèn 雕肝琢腎diāo gān zhuó shèn 調虎離窠diào hǔ lí kē 吊拷棚扒diào kǎo péng bā 雕甍畫棟diāo méng huà dòng 釣名沽譽diào míng gū yù 釣名欺世diào míng qī shì 釣名拾紫diào míng shí zǐ 釣名要譽diào míng yào yù 雕墻峻宇diāo qiáng jùn yǔ 掉書袋diào shū dài 吊死扶傷diào sǐ fú shāng 吊死問生diào sǐ wèn shēng 更多>

拼音die開頭的成語大全

迭矩重規dié jǔ chóng guī 疊嶂層巒dié zhàng céng luán 迭床架屋dié chuáng jià wū 跌蕩不羈diē dàng bù jī 跌宕不覊diē dàng bù jī 跌宕不拘diē dàng bù jū 跌蕩不拘diē dàng bù jū 跌宕放言diē dàng fàng yán 跌蕩風流diē dàng fēng liú 跌宕遒麗diē dàng qiú lì 跌跌爬爬diē diē pá pá 蝶化莊生dié huà zhuāng shēng 疊見雜出dié jiàn zá chū 跌腳拌手diē jiǎo bàn shǒu 跌腳槌胸diē jiǎo chuí xiōng 跌腳搥胸diē jiǎo chuí xiōng 跌腳捶胸diē jiǎo chuí xiōng 疊矩重規dié jǔ chóng guī 跌磕蹭蹬diē kē cèng dēng 疊嶺層巒dié lǐng céng luán 蝶亂蜂狂dié luàn fēng kuáng 蝶使蜂媒dié shǐ fēng méi 迭嶂層巒dié zhàng céng luán 疊床架屋dié chuáng jià wū 疊翠流金dié cuì liú jīn 跌彈斑鳩diē dàn bān jiū 跌宕不羈diē dàng bù jī 跌蕩放言diē dàng fàng yán 跌宕風流diē dàng fēng liú 跌宕昭彰diē dàng zhāo zhāng 跌打損傷diē dǎ sǔn shāng 更多>

拼音ding開頭的成語大全

鼎分三足dǐng fēn sān zú 鼎成龍去dǐng chéng lóng qù 鼎鼎大名dǐng dǐng dà míng 丁丁當當dīng dīng dāng dāng 鼎鼎有名dǐng dǐng yǒu míng 定國安邦dìng guó ān bāng 鼎湖龍去dǐng hú lóng qù 鼎鑊刀鋸dǐng huò dāo jù 頂盔摜甲dǐng kuī guàn jiá 鋌鹿走險dìng lù zǒu xiǎn 鼎鼐調和dǐng nai tiáo hé 丁寧周至dīng níng zhōu zhì 鼎食鳴鐘dǐng shí míng zhōng 鼎食鳴鍾dǐng shí míng zhōng 鼎食鐘鳴dǐng shí zhōng míng 鼎水之沸dǐng shuǐ zhī fèi 頂天踵地dǐng tiān zhǒng dì 鼎新革故dǐng xīn gé gù 丁一確二dīng yī què èr 鼎折覆餗dǐng zhē fù sù 鼎折餗覆dǐng zhē sù fù 丁真楷草dīng zhēn kǎi cǎo 鼎足而居dǐng zú ér jū 鼎足而三dǐng zú ér sān 鼎足三分dǐng zú sān fēn 鼎成龍升dǐng chéng lóng shēng 鼎鐺有耳dǐng chēng yǒu ěr 鼎鐺玉石dǐng chēng yù shí 叮叮當當dīng dīng dāng dāng 丁丁光光dīng dīng guāng guāng 丁丁列列dīng dīng liè liè 更多>

拼音diu開頭的成語大全

丟車保帥diū chē bǎo shuài 丟魂丟魄diū hún diū pò 丟魂喪膽diū hún sāng dǎn 丟魂失魄diū hún shī pò 丟盔撂甲diū kuī liào jiǎ 丟盔拋甲diū kuī pāo jiǎ 丟盔卸甲diū kuī xiè jiǎ 丟眉丟眼diū méi diū yǎn 丟三拉四diū sān lā sì 丟丟秀秀diū diū xiù xiù 丟風撒腳diū fēng sā jiǎo 丟盔棄甲diū kuī qì jiǎ 丟帽落鞋diū mào luò xié 丟眉弄色diū méi nòng sè 丟人現眼diū rén xiàn yǎn 丟三落四diū sān là sì 丟下耙兒弄掃帚diū xià pá er nòng sào zhǒu 丟心落腸diū xīn luò cháng 丟心落意diū xīn luò yì 丟卒保車diū zú bǎo jū 更多>

拼音dong開頭的成語大全

東抹西涂dōng mò xī tú 東攔西阻dōng lán xī zǔ 東奔西跑dōng bēn xī pǎo 東奔西撞dōng bēn xī zhuàng 東流西落dōng liú xī luò 東南之美dōng nán zhī měi 冬扇夏爐dōng shàn xià lú 東張西覷dōng zhāng xī qù 東談西說dōng tán xī shuō 東望西觀dōng wàng xī guān 東山復起dōng shān fù qǐ 東市朝衣dōng shì cháo yī 東聲西擊dōng shēng xī jī 東風過耳dōng fēng guò ěr 東風馬耳dōng fēng mǎ ěr 東觀西望dōng guān xī wàng 東道主人dōng dào zhǔ rén 東床嬌婿dōng chuáng jiāo xù 東風化雨dōng fēng huà yǔ 東捱西問dōng ái xī wèn 東奔西竄dōng bēn xī cuàn 東奔西逃dōng bēn xī táo 東奔西向dōng bēn xī xiàng 東奔西走dōng bēn xī zǒu 東補西湊dōng bǔ xī còu 東猜西疑dōng cāi xī yí 東藏西躲dōng cáng xī duǒ 洞察其奸dòng chá qí jiān 東扯西拉dōng chě xī lā 東馳西撞dōng chí xī zhuàng 東沖西撞dōng chōng xī zhuàng 更多>

拼音dou開頭的成語大全

陡壁懸崖dǒu bì xuán yá 饾饤堆砌dòu dìng duī qì 斗而鑄兵dǒu ér zhù bīng 豆分瓜剖dòu fēn guā pōu 斗雞養狗dǒu jī yǎng gǒu 斗雞走馬dǒu jī zǒu mǎ 斗雞走犬dǒu jī zǒu quǎn 斗酒雙柑dǒu jiǔ shuāng gān 斗酒只雞dǒu jiǔ zhī jī 斗絶一隅dǒu jué yī yú 斗麗爭妍dǒu lì zhēng yán 斗量車載dǒu liáng chē zài 逗留不進dòu liú bù jìn 斗媚爭妍dǒu mèi zhēng yán 豆棚瓜架dòu péng guā jià 豆剖瓜分dòu pōu guā fēn 豆萁相煎dòu qí xiāng jiān 斗色爭妍dǒu sè zhēng yán 豆觴之會dòu shāng zhī huì 斗筲之才dǒu shāo zhī cái 斗筲之器dǒu shāo zhī qì 斗霜傲雪dòu shuāng ào xuě 斗粟尺布dǒu sù chǐ bù 斗艷爭芳dòu yàn zhēng fāng 斗艷爭輝dòu yàn zhēng huī 斗艶爭妍dòu yàn zhēng yán 斗艷爭妍dòu yàn zhēng yán 斗智斗力dǒu zhì dǒu lì 斗重山齊dǒu zhòng shān qí 斗轉參斜dǒu zhuǎn cān xié 斗柄回寅dǒu bǐng huí yín 更多>

拼音du開頭的成語大全

蠹政害民dù zhèng hài mín 蠹政病民dù zhèng bìng mín 獨有千古dú yǒu qiān gǔ 篤志好學dǔ zhì hǎo xué 篤學好古dǔ xué hào gǔ 獨頭政治dú tóu zhèng zhì 獨善吾身dú shàn wú shēn 蠹國殃民dù guó yāng mín 睹微知著dǔ wēi zhī zhù 賭誓發愿dǔ shì fā yuàn 獨步當世dú bù dāng shì 獨步一時dú bù yī shí 獨臂將軍dú bì jiāng jūn 獨裁專斷dú cái zhuān duàn 賭長較短dǔ cháng jiào duǎn 獨吃自疴dú chī zì kē 獨出機杼dú chū jī zhù 獨出新裁dú chū xīn cái 獨出心裁dú chū xīn cái 獨斷獨行dú duàn dú xíng 杜斷房謀dù duàn fáng móu 獨根孤種dú gēn gū zhǒng 蠹國病民dù guó bìng mín 蠹國殘民dù guó cán mín 蠹國害民dù guó hài mín 蠹國耗民dù guó hào mín 蠹國嚼民dù guó jiáo mín 瀆貨無厭dú huò wú yàn 獨繭抽絲dú jiǎn chōu sī 杜漸除微dù jiàn chú wēi 杜漸防萌dù jiàn fáng méng 更多>

拼音duan開頭的成語大全

斷發文身duàn fà wén shēn 斷鶴續鳧duàn hè xù fú 斷簡遺編duàn jiǎn yí biān 短刀直入duǎn dāo zhí rù 端本澄源duān běn chéng yuán 端本正源duān běn zhèng yuán 斷壁頹垣duàn bì tuí yuán 斷編殘簡duàn biān cán jiǎn 斷長補短duàn chāng bǔ duǎn 斷長續短duàn chāng xù duǎn 短吃少穿duǎn chī shǎo chuān 斷斷休休duàn duàn xiū xiū 斷梗飛蓬duàn gěng fēi péng 短綆汲深duǎn gěng jí shēn 斷梗飄蓬duàn gěng piāo péng 斷梗飄萍duàn gěng piāo píng 斷管殘瀋duàn guǎn cán shěn 短褐不完duǎn hè bù wán 斷鶴繼鳧duàn hè jì fú 斷潢絕港duàn huáng jué gǎng 斷虀畫粥duàn jī huà zhōu 斷齏塊粥duàn jī kuài zhōu 斷簡殘編duàn jiǎn cán biān 斷井頹垣duàn jǐng tuí yuán 斷決如流duàn jué rú liú 鍛煉周內duàn liàn zhōu nèi 斷送一生惟有酒duàn sòng yī shēng wéi yǒu jiǔ 斷缐鷂子duàn xiàn yào zǐ 斷袖之寵duàn xiù zhī chǒng 短吁長嘆duǎn xū cháng tàn 斷垣殘壁duàn yuán cán bì 更多>

拼音dui開頭的成語大全

對薄公堂duì bù gōng táng 對床風雨duì chuáng fēng yǔ 對號入座duì hào rù zuò 對不起duì bù qǐ 對床夜語duì chuáng yè yǔ 堆金疊玉duī jīn dié yù 堆金迭玉duī jīn dié yù 對景傷情duì jǐng shāng qíng 對頭冤家duì tóu yuān jiā 對屠門而大嚼duì tú mén ér dà jiáo 對癥發藥duì zhèng fā yào 對證下藥duì zhèng xià yào 對癥用藥duì zhèng yòng yào 對癥之藥duì zhèng zhī yào 堆案盈幾duī àn yíng jī 對簿公堂duì bù gōng táng 對床夜雨duì chuáng yè yǔ 對答如流duì dá rú liú 堆垛死尸duī duǒ sǐ shī 對花啜茶duì huā chuò chá 堆積成山duī jī chéng shān 對景掛畫duì jǐng guà huà 堆金積玉duī jīn jī yù 堆積如山duī jī rú shān 堆集如山duī jí rú shān 對酒當歌duì jiǔ dāng gē 對客揮毫duì kè huī háo 對面不識duì miàn bù shí 對牛鼓簧duì niú gǔ huáng 對牛彈琴duì niú tán qín 對泣牛衣duì qì niú yī 更多>

拼音dun開頭的成語大全

頓足椎胸dùn zú zhuī xiōng 頓足搥胸dùn zú duī xiōng 頓挫抑揚dùn cuò yì yáng 鈍刀子割肉dùn dāo zǐ gē ròu 敦敦實實dūn dūn shí shí 敦風厲俗dūn fēng lì sú 遁跡空門dùn jì kōng mén 遁跡桑門dùn jì sāng mén 遁跡銷聲dùn jì xiāo shēng 頓腳捶胸dùn jiǎo chuí xiōng 頓開茅塞dùn kāi máo sāi 頓口無言dùn kǒu wú yán 鈍口拙腮dùn kǒu zhuō sāi 頓口拙腮dùn kǒu zhuō sāi 敦默寡言dūn mò guǎ yán 敦龐之樸dūn páng zhī pǔ 遁世離群dùn shì lí qún 敦世厲俗dūn shì lì sú 遁世隱居dùn shì yǐn jū 遁俗無悶dùn sú wú mèn 頓學累功dùn xué léi gōng 遁逸無悶dùn yì wú mèn 頓足捶胸dùn zú chuí xiōng 頓足搓手dùn zú cuō shǒu 敦本務實dūn běn wù shí 鈍兵挫銳dùn bīng cuò ruì 頓兵堅城dùn bīng jiān chéng 鈍刀慢剮dùn dāo màn guǎ 頓腹之言dùn fù zhī yán 頓綱振紀dùn gāng zhèn jì 遁光不耀dùn guāng bù yào 更多>

拼音duo開頭的成語大全

奪其談經duó qí tán jīng 多情善感duō qíng shàn gǎn 多收并畜duō shōu bìng chù 多方百計duō fāng bǎi jì 多愁善病duō chóu shàn bìng 度長絜大duó cháng xié dà 多病多愁duō bìng duō chóu 多材多藝duō cái duō yì 度長絜短duó cháng xié duǎn 多愁多病duō chóu duō bìng 奪戴憑席duó dài píng xí 咄咄書空duō duō shū kōng 多多益辦duō duō yì bàn 多故之秋duō gù zhī qiū 掇乖弄俏duō guāi nòng qiào 躲過初一,躲不過十五duǒ guò chū yī,duǒ bù guò shí wǔ 墮溷飄茵duò hùn piāo yīn 多賤寡貴duō jiàn guǎ guì 多見廣識duō jiàn guǎng shí 咄嗟便辦duō jiē biàn bàn 多歷年稔duō lì nián rěn 奪門而出duó mén ér chū 多謀善慮duō móu shàn lǜ 多能多藝duō néng duō yì 多錢善賈duō qián shàn jiǎ 多情多感duō qíng duō gǎn 奪胎換骨duó tāi huàn gǔ 多文強記duō wén qiáng jì 多聞強記duō wén qiáng jì 多兇少吉duō xiōng shǎo jí 多言多敗duō yán duō bài 更多>

按拼音查成語

ABCDEFGHJKLMNOPQRSTWXYZ
©2022 小娃子  版權所有  小娃子 育兒生活實用查詢工具
两个人免费观看日本的完整版_最近更新中文字幕下载_欧美一级特黄AAA片免费_两个人看的www免费