字母B開頭的成語大全

拼音ba開頭的成語大全

巴巴結結bā bā jì jié 拔本塞原bá běn sè yuán 八窗玲瓏bā chuāng líng lóng 八牕玲瓏bā chuāng líng lóng 拔叢出類bá cóng chū lèi 拔萃出類bá cuì chū lèi 拔萃出群bá cuì chū qún 拔萃出羣bá cuì chū qún 霸道橫行bà dào héng xíng 拔刀相濟bá dāo xiāng jì 拔地參天bá dì cān tiān 拔丁抽楔bá dīng chōu xiē 八方支持bā fāng zhī chí 跋扈飛揚bá hù fēi yáng 巴結高枝bā jié gāo zhī 跋來報往bá lái fù wǎng 拔類超群bá lèi chāo qún 拔類超羣bá lèi chāo qún 拔毛連茹bá máo lián rú 拔苗助長bá miáo zhù zhǎng 八難三災bā nán sān zāi 跋前踕后bá qián jié hòu 巴前算后bā qián suàn hòu 跋前疐后bá qián zhì hòu 拔群出萃bá qún chū cuì 拔群出類bá qún chū lèi 巴人下里bā rén xià lǐ 巴三攬四bā sān lǎn sì 拔山超海bá shān chāo hǎi 巴山度嶺bā shān dù lǐng 拔山舉鼎bá shān jǔ dǐng 更多>

拼音bai開頭的成語大全

敗法亂紀bài fǎ luàn jì 百無一能bǎi wú yī néng 百死一生bǎi sǐ yī shēng 百事無成bǎi shì wú chéng 百無一失bǎi wú yī shī 白頭而新bái tóu ér xīn 白首如新bái shǒu rú xīn 白日青天bái rì qīng tiān 百年之好bǎi nián zhī hǎo 白商素節bái shāng sù jié 白帢青衫bái jiá qīng shān 白手成家bái shǒu chéng jiā 白手興家bái shǒu xīng jiā 百年好事bǎi nián hǎo shì 百了千當bǎi liǎo qiān dāng 百口難分bǎi kǒu nán fēn 百計千心bǎi jì qiān xīn 百喙難辭bǎi huì nán cí 百口同聲bǎi kǒu tóng shēng 白玉微瑕bái yù wēi xiá 百喙難辯bǎi huì nán biàn 白黑分明bái hēi fēn míng 百不失一bǎi bù shī yī 拜把兄弟bài bǎ xiōng dì 拜把子bài bà zi 白璧無瑕bái bì wú xiá 百不獲一bǎi bù huò yī 百川朝海bǎi chuān cháo hǎi 百川赴海bǎi chuān fù hǎi 百川灌河bǎi chuān guàn hé 百辭莫辯bǎi cí mò biàn 更多>

拼音ban開頭的成語大全

班駁陸離bān bó lù lí 半上落下bàn shàng luò xià 半解一知bàn jiě yī zhī 半面之交bàn miàn zhī jiāo 半文不白bàn wén bù bái 半壁河山bàn bì hé shān 半壁山河bàn bì shān hé 半瞋半喜bàn chēn bàn xǐ 半癡不顛bàn chī bù diān 半籌莫展bàn chóu mò zhǎn 扳椽臥轍bān chuán wò zhé 搬唇遞舌bān chún dì shé 搬唇弄舌bān chún nòng shé 伴風搭雨bàn fēng dā yǔ 班功行賞bān gōng xíng shǎng 絆腳石bàn jiǎo shí 搬斤播兩bān jīn bō liǎng 班荊道舊bān jīng dào jiù 搬口弄唇bān kǒu nòng chún 扳龍附鳳bān lóng fù fèng 半面之舊bàn miàn zhī jiù 半畝方塘bàn mǔ fāng táng 半晴半陰bàn qíng bàn yīn 板上砸釘bǎn shàng zá dīng 半生半熟bàn shēng bàn shú 班師回俯bān shī huí fǔ 半死辣活bàn sǐ là huó 半涂而罷bàn tú ér bà 半涂而廢bàn tú ér fèi 半偽半真bàn wěi bàn zhēn 半心半意bàn xīn bàn yì 更多>

拼音bang開頭的成語大全

蚌病生珠bàng bìng shēng zhū 幫狗吃食bāng gǒu chī shí 傍觀必審bàng guān bì shěn 傍觀者清bàng guān zhě qīng 傍柳隨花bàng liǔ suí huā 傍人籬落bàng rén lí luò 蚌鷸相持bàng yù xiāng chí 蚌病成珠bàng bìng chéng zhū 棒打不回頭bàng dǎ bù huí tóu 幫倒忙bāng dào máng 膀大腰圓bǎng dà yāo yuán 棒打鴛鴦bàng dǎ yuān yāng 傍觀冷眼bàng guān lěng yǎn 傍觀者審,當局者迷bàng guān zhě shěn,dāng jú zhě mí 邦國殄瘁bāng guó tiǎn cuì 傍花隨柳bàng huā suí liǔ 幫虎吃食bāng hǔ chī shí 邦家之光bāng jiā zhī guāng 傍門依戶bàng mén yī hù 傍人籬壁bàng rén lí bì 傍人門戶bàng rén mén hù 榜上無名bǎng shàng wú míng 謗書一篋bàng shū yī qiè 旁午構扇bàng wǔ gòu shān 旁午走急bàng wǔ zǒu jí 幫閑鉆懶bāng xián zuān lǎn 邦以民為本bāng yǐ mín wéi běn 蚌孕雙珠bàng yùn shuāng zhū 蚌鷸爭衡bàng yù zhēng héng 更多>

拼音bao開頭的成語大全

暴風疾雨bào fēng jí yǔ 保殘守缺bǎo cán shǒu quē 飽諳世故bǎo ān shì gù 抱冰公事bào bīng gōng shì 抱殘守闕bào cán shǒu quē 寶釵分股bǎo chāi fēn gǔ 報仇心切bào chóu xīn qiē 報仇雪恥bào chóu xuě chǐ 報讎雪恨bào chóu xuě hèn 寶窗自選bǎo chuāng zì xuǎn 抱打不平bào dǎ bù píng 寶刀不老bǎo dāo bù lǎo 剝膚錘髓bāo fū chuí suǐ 抱關執鑰bào guān zhí yuè 包荒匿瑕bāo huāng nì xiá 抱火寢薪bào huǒ qǐn xīn 抱火臥薪bào huǒ wò xīn 飽經滄桑bǎo jīng cāng sāng 飽經風雨bǎo jīng fēng yǔ 飽經世變bǎo jīng shì biàn 保境息民bǎo jìng xī mín 苞苴公行bāo jū gōng xíng 報李投桃bào lǐ tóu táo 暴厲恣睢bào lì zī suī 暴斂橫征bào liǎn héng zhēng 飽練世故bǎo liàn shì gù 包羅萬有bāo luó wàn yǒu 暴取豪奪bào qǔ háo duó 抱屈銜冤bào qū xián yuān 飽食暖衣bǎo shí nuǎn yī 飽食終日,無所事事bǎo shí zhōng rì,wú suǒ shì shì 更多>

拼音bei開頭的成語大全

背鄉離井bèi xiāng lí jǐng 杯水之敬bēi shuǐ zhī jìng 杯水輿薪bēi shuǐ yú xīn 北門之管běi mén zhī guǎn 背暗投明bèi àn tóu míng 背本就末bèi běn jiù mò 北鄙之聲běi bǐ zhī shēng 卑不足道bēi bù zú dào 杯殘炙冷bēi cán zhì lěng 背槽拋糞bèi cáo pāo fèn 備嘗艱苦bèi cháng jiān kǔ 備嘗艱難bèi cháng jiān nán 備嘗辛苦bèi cháng xīn kǔ 背城一戰bèi chéng yī zhàn 被寵若驚bèi chǒng ruò jīng 卑辭厚幣bēi cí hòu bì 卑辭厚禮bēi cí hòu lǐ 卑辭重幣bēi cí zhòng bì 倍道而進bèi dào ér jìn 倍道兼進bèi dào jiān jìn 倍道兼行bèi dào jiān xíng 背恩負義bèi ēn fù yì 背恩棄義bèi ēn qì yì 背恩忘義bèi ēn wàng yì 被發附膺bèi fā fù yīng 被發拊膺bèi fā fǔ yīng 被發入山bèi fā rù shān 被發詳狂bèi fā xiáng kuáng 被發佯狂bèi fā yáng kuáng 悲憤填膺bēi fèn tián yīng 背腹受敵bèi fù shòu dí 更多>

拼音ben開頭的成語大全

本枝百世běn zhī bǒi shì 奔車朽索bēn chē xiǔ suǒ 笨口拙舌bèn kǒu zhuō shé 本末終終běn mò zhōng zhōng 坌鳥先飛bèn niǎo xiān fēi 本同末異běn tóng mò yì 本相畢露běn xiāng bì lù 奔軼絕塵bēn yì jué chén 奔軼絶塵bēn yì jué chén 笨嘴笨腮bèn zuǐ bèn sāi 笨嘴笨舌bèn zuǐ bèn shé 本本分分běn běn fèn fēn 本本源源běn běn yuán yuán 本本主義běn běn zhǔ yì 奔播四出bēn bō sì chū 奔放不羈bēn fàng bù jī 本固邦寧běn gù bāng níng 本固枝榮běn gù zhī róng 奔競之士bēn jìng zhī shì 賁軍之將bēn jūn zhī jiàng 本來面目běn lái miàn mù 奔流不息bēn liú bù xī 本末倒置běn mò dào zhì 本末相順běn mò xiāng shùn 本末源流běn mò yuán liú 本末終始běn mò zhōng shǐ 笨鳥先飛bèn niǎo xiān fēi 夯雀先飛bèn què xiān fēi 本盛末榮běn shèng mò róng 本深末茂běn shēn mò mào 笨手笨腳bèn shǒu bèn jiǎo 更多>

拼音beng開頭的成語大全

繃巴吊拷bēng bā diào kǎo 繃扒吊拷bēng bā diào kǎo 繃爬吊拷bēng pá diào kǎo 蹦蹦跳跳bèng bèng tiào tiào 更多>

拼音bi開頭的成語大全

璧合珠連bì hé zhū lián 璧合珠聯bì hé zhū lián 閉壁清野bì bì qīng yiě 筆底超生bǐ dǐ chāo shēng 敝衣糲食bì yī lì shí 比眾不同bǐ zhòng bù tóng 斃而后已bì ér hòu yǐ 筆頭生花bǐ tóu shēng huā 筆底龍蛇bǐ dǐ lóng shé 筆飽墨酣bǐ bǎo mò hān 鄙薄之志bǐ báo zhī zhì 比比皆然bǐ bǐ jiē rán 逼不得已bī bù dé yǐ 必不得已bì bù dé yǐ 必操勝券bì cāo shèng quàn 彼倡此和bǐ chàng cǐ hé 彼唱此和bǐ chàng cǐ hé 匕鬯無驚bǐ chàng wú jīng 彼此一樣bǐ cǐ yī yàng 蔽聰塞明bì cōng sè míng 筆大如椽bǐ dà rú chuán 辟地開天bì dì kāi tiān 鼻端出火bí duān chū huǒ 筆伐口誅bǐ fá kǒu zhū 閉閣思過bì gé sī guò 閉關卻掃bì guān què sǎo 閉關主義bì guān zhǔ yì 閉關自主bì guān zì zhǔ 彼何人斯bǐ hé rén sī 閉合思過bì hé sī guò 閉合自責bì hé zì zé 更多>

拼音bian開頭的成語大全

鞭辟近里biān bì jìn lǐ 鞭擗向里biān bì xiàng lǐ 鞭辟向里biān bì xiàng lǐ 鞭辟著里biān bì zhuó lǐ 辯才無閡biàn cái wú hé 鞭長不及biān cháng bù jí 抃風儛潤biàn fēng wǔ rùn 變風改俗biàn fēng yì sú 變風易俗biàn fēng yì sú 變古亂常biàn gǔ luàn cháng 變古易常biàn gǔ yì cháng 變故易常biàn gǔ yì cháng 變古易俗biàn gǔ yì sú 變幻不測biàn huà bù cè 變化不測biàn huà bù cè 變化不窮biàn huà bù qióng 變化莫測biàn huà mò cè 變化萬端biàn huà wàn duān 變化無常biàn huà wú cháng 變化無窮biàn huà wú qióng 變幻無常biàn huàn wú cháng 變幻無窮biàn huàn wú qióng 辯口利舌biàn kǒu lì cí 變臉變色biàn liǎn biàn sè 變名易姓biàn míng yì xìng 鞭擗進里bīan pì jìn lǐ 變起蕭墻biàn qǐ xiāo qiáng 變容改俗biàn róng gǎi sú 辨如懸河biàn rú xuán hé 辨若懸河biàn ruò xuán hé 變生不測biàn shēng bù cè 更多>

拼音biao開頭的成語大全

表里山河biǎo lǐ shān hé 表里相濟biǎo lǐ xiāng jì 表里相依biǎo lǐ xiāng yī 標同伐異biāo tóng fá yì 標新創異biāo xīn chuàng yì 標新競異biāo xīn jìng yì 標新領異biāo xīn lǐng yì 標新豎異biāo xīn shù yì 標本兼治biāo běn jiān zhì 彪炳千古biāo bǐng qiān gǔ 彪炳千秋biāo bǐng qiān qiū 彪炳日月biāo bǐng rì yuè 飆發電舉biāo fā diàn jǔ 膘肥體壯biāo féi tǐ zhuàng 飆舉電至biāo jǔ diàn zhì 表里不一biǎo lǐ bù yī 表里如一biǎo lǐ rú yī 表里受敵biǎo lǐ shòu dí 表里為奸biǎo lǐ wéi jiān 表里相符biǎo lǐ xiāng fú 表里相合biǎo lǐ xiāng hé 表里相應biǎo lǐ xiāng yìng 表里一致biǎo lǐ yī zhì 摽梅之年biào méi zhī nián 表面光biǎo miàn guāng 表面文章biǎo miàn wén zhāng 摽末之功biào mò zhī gōng 標奇立異biāo qí lì yì 標情奪趣biāo qíng duó qù 彪形大漢biāo xíng dà hàn 標新立異biāo xīn lì yì 更多>

拼音bie開頭的成語大全

別樹一旗bié shù yī qí 別具心腸bié jù xīn cháng 別具手眼bié jù shǒu yǎn 別出新意bié chū xīn yì 別生枝節bié shēng zhī jié 別出手眼bié chū shǒu yǎn 別抱琵琶bié bào pí pá 別別扭扭bié bié niǔ niǔ 別創一格bié chuàng yī gé 別鶴離鸞bié hè lí luán 別籍異財bié jí yì cái 別籍異居bié jí yì jū 別具肺腸bié jù fèi cháng 別居異財bié jū yì cái 別具只眼bié jù zhī yǎn 別開一格bié kāi yī gé 別類分門bié lèi fēn mén 別樹一幟bié shù yī zhì 別無他物bié wú tā wù 別無選擇bié wú xuǎn zé 別無長物bié wú zhàng wù 穪心滿意bié xīn mǎn yì 別有肺腸bié yǒu fèi cháng 別有風趣bié yǒu fēng qù 別有匠心bié yǒu jiàng xīn 別有天地非人間bié yǒu tiān dì fēi rén jiān 別有心腸bié yǒu xīn cháng 別有滋味bié yǒu zī wèi 別財異居bié cái yì jū 別出機杼bié chū jī zhù 別出心裁bié chū xīn cái 更多>

拼音bin開頭的成語大全

彬彬文質bīn bīn wén zhì 賓餞日月bīn jiàn rì yuè 賓客迎門bīn kè yíng mén 賓來如歸bīn lái rú guī 鬢亂釵橫bìn luàn chāi héng 賓朋滿座bīn péng mǎn zuò 賓入如歸bīn rù rú guī 彬彬濟濟bīn bīn jǐ jǐ 彬彬有禮bīn bīn yǒu lǐ 擯斥異己bìn chì yì jǐ 賓餞日月bīn jiàn rì yuè 賓客如云bīn kè rú yún 賓客盈門bīn kè yíng mén 鬢絲禪榻bìn sī chán tà 鬢影衣香bìn yǐng yī xiāng 擯欲絕緣bìn yù jué yuán 賓至如歸bīn zhì rú guī 更多>

拼音bing開頭的成語大全

兵出無名bīng chū wú míng 冰消凍解bīng xiāo dòng jiě 冰心一片bīng xīn yī piàn 病入骨隨bìng rù gǔ suǐ 冰消云散bīng xiāo yún sàn 病狂喪心bìng kuáng sàng xīn 炳若日星bǐng ruò rì xīng 炳若觀火bǐng ruò guān huǒ 掤扒吊拷bīng bā diào kǎo 兵不接刃bīng bù jiē rèn 兵不污刃bīng bù wū rèn 兵不雪刃bīng bù xuě rèn 兵不厭權bīng bù yàn quán 并存不悖bìng cún bù bèi 并蒂芙蓉bìng dì fú róng 病風喪心bìng fēng sàng xīn 秉公辦理bǐng gōng bàn lǐ 秉公滅私bǐng gōng miè sī 秉公無私bǐng gōng wú sī 病國殃民bìng guó yāng mín 秉笏披袍bǐng hù pī páo 冰魂素魄bīng hún sù pò 病急亂求醫bìng jí luàn qiú yī 丙吉問牛bǐng jí wèn niú 冰肌雪膚bīng jī xuě fū 冰潔玉清bīng jié yù qīng 冰潔淵清bīng jié yuān qīng 冰解云散bīng jiě yún sàn 秉鈞持軸bǐng jūn chí zhóu 秉鈞當軸bǐng jūn dāng zhóu 兵連禍接bīng lián huò jiē 更多>

拼音bo開頭的成語大全

博聞多識bó wén duō shí 剝膚之痛bō fū zhī tòng 博物多聞bó wù duō wén 博采眾議bó cǎi zhòng yì 博帶褒衣bó dài bǎo yī 踣地呼天bó dì hū tiān 播惡遺臭bō è yí chòu 剝膚及髓bō fū jí suǐ 剝膚錐髓bō fū zhuī suǐ 撥弓曲矢bō gōng qū shǐ 剝極將復bō jí jiāng fù 剝極則復bō jí zé fù 剝繭抽絲bō jiǎn chōu sī 播穅瞇目bō kāng mǐ mù 波路壯闊bō lù zhuàng kuò 撥亂反治bō luàn fǎn zhì 撥亂濟時bō luàn jì shí 撥亂為治bō luàn wéi zhì 撥亂興治bō luàn xīng zhì 播弄是非bō nòng shì fēi 博洽多聞bó qià duō wén 薄情無義bó qíng wú yì 伯仁由我而死bó rén yóu wǒ ér sǐ 搏砂弄汞bó shā nòng gǒng 搏手無策bó shǒu wú cè 撥萬輪千bō wàn lún qiān 博聞強記bó wén qiáng jì 博聞強志bó wén qiáng zhì 博物洽聞bó wù qià wén 勃谿相向bó xī xiāng xiàng 跛行千里bǒ xíng qiān lǐ 更多>

拼音bu開頭的成語大全

不知所可bù zhī suǒ kě 不知所言bù zhī suǒ yán 不知所出bù zhī suǒ chū 不自量力bù zì liàng lì 不知所以bù zhī suǒ yǐ 不相聞問bù xiāng wén wèn 不斷如帶bù duàn rú dài 不根之談bù gēn zhī tán 不分青白bù fēn qīng béi 不忘故舊bù wàng gù jiù 不可言傳bù kě yán chuán 不挑之祖bù tiāo zhī zǔ 不差毫厘bù chā háo lí 不安于位bù ān yú wèi 不名一文bù míng yī wén 不得開交bù dé kāi jiāo 不勞而成bù láo ér chéng 不易之論bù yì zhī lùn 不二門bù èr mén 不知世務bù zhī shì wù 不知高下bù zhī gāo xià 不名一格bù míng yī gé 不絕若線bù jué ruò xiàn 不刊之典bù kān zhī diǎn 不經之談bù jīng zhī tán 不大對頭bù dà duì tóu 不拘細節bù jū xì jié 不絕如帶bù jué rú dài 不絕如發bù jué rú fà 不知起倒bù zhī qǐ dǎo 不遑寧息bù huáng níng xī 更多>

按拼音查成語

ABCDEFGHJKLMNOPQRSTWXYZ
©2022 小娃子  版權所有  小娃子 育兒生活實用查詢工具
两个人免费观看日本的完整版_最近更新中文字幕下载_欧美一级特黄AAA片免费_两个人看的www免费